Par mums Saistītās organizācijas Genoma izpētes padome
Saistītās organizācijas

Genoma izpētes padome

Saskaņā ar 2018. gada 27. jūnija (prot. Nr. 30 27. §) Ministru kabineta rīkojumu Nr. 284 “Par Genoma izpētes padomi” Latvijas Republikā ir apstiprināta Genoma izpētes padome.  Informācija skatāma šeit

Genoma izpētes padomes darbojas saskaņā ar Cilvēka genoma izpētes likumu, Ģenētiskās izpētes kārtību  (Nr.692, 10.08.2004), Genoma izpētes padomes nolikumu (Nr.698, 10.08.2004) un citu saistīto normatīvo aktu noteikto kārtību. Normatīvie akti atrodami šeit

 

Genoma izpētes padomes funkcijas

Saskaņā ar Cilvēka genoma izpētes likumu:

  1. izskatīt ar ģenētisko izpēti saistītus projektus un koncepcijas, sniegt par tiem atzinumus un koordinēt to īstenošanu;
  2. veicināt sabiedrības informēšanu par ģenētiskās izpētes mērķiem un norisi;
  3. pārstāvēt sabiedrības intereses ģenētiskās izpētes jomā.

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 692 “Ģenētiskās izpētes kārtība”:

Sniegt atļauju ģenētiskajai izpētei: “Ģenētisko izpēti atļauts uzsākt, ja par konkrēto ģenētiskās izpētes programmu vai projektu ir saņemti šādi dokumenti: 2.1. Genoma izpētes padomes pozitīvs atzinums; 2.2. Centrālās medicīnas ētikas komitejas pozitīvs vērtējums attiecībā uz ētikas principu ievērošanu.”

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 696 “Kārtība, kādā izsniedzamas atļaujas kodētu audu paraugu daļu (alikvotu) un kodētu veselības stāvokļa aprakstu kopiju izvešanai ārpus Latvijas, un audu paraugu izmantošanas kontroles kārtība”:

Sniegt atļauju izvešanai un izpētei ārpus Latvijas: “Lai saņemtu izvešanas atļauju /izvešanai ārpus Latvijas/, genoma datu bāzes galvenais apstrādātājs (turpmāk - galvenais apstrādātājs), genoma datu bāzes autorizētais apstrādātājs (turpmāk - autorizētais apstrādātājs) vai gēnu pētnieks iesniedz Genoma izpētes padomei (turpmāk - padome) iesniegumu.”

 

Genoma izpētes padomes darbība

Genoma izpētes padome nodrošina savu darbību cieši sadarboties pieteikumu izskatīšanā ar Centrālās Medicīnas Ētikas Komiteju (CMĒK).

Veidlapa pētījuma iesniegšanai   

 

Genoma izpētes padomes sastāvs

Padomes priekšsēdētājs

J. Kloviņš – atvasinātas publiskas personas "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" direktors

 

Padomes locekļi:

Z. Daneberga – Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas valdes priekšsēdētāja

A. Linē – Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe

L. Ozoliņa – Latvijas Ārstu biedrības pārstāve

V. Sīlis – Centrālās medicīnas ētikas komitejas priekšsēdētājs

D. Stepanovs – Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā

E. Strautiņš – Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecākais eksperts

 

Genoma izpētes padomes sniegto atzinumu saraksts:   

 

Kontakti

Epasts: genoma.padome@biomed.lu.lv

Tārunis: (371) 67473083 (jautāt Vitu Rovīti)

Adrese: Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".