Pētījumi Projekti FLPP projekti
Projekti

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

 

 

 

 

 

 

 


lzp-2018/1-0156

Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai

lzp-2018/1-0395

Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7. – 12. gadsimts)

lzp-2018/1-0180

Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus.

lzp-2018/1-0208

Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī

lzp-2018/1-0269

Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi

lzp-2018/2-0088

Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai

lzp-2018/2-0059

Ārvides un ģenētisko faktoru mijiedarbība vairogdziedzera autoimūno slimību imunoloģiskās attīstības mehānismos

lzp-2018/2-0171

Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze

lzp-2019/1-0116

Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām

lzp-2019/1-0131

Uz augu vīrusiem balstītu vakcīnu iegūšanas bakteriālo platformu izstrāde

lzp-2019/1-0142

Augstas kapacitātes ārpusšūnu vezikulu izdalīšana ar plūsmas lauka frakcionēšanas metodi mikrofluīdikā

lzp-2019/1-0225

Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā

lzp-2019/1-0075

Vispārējā un mastīta uzņēmības ģenētiskā fona raksturošana vietējās izcelsmes atgremotājšķirnēm Latvijā

lzp-2020/1-0050

Tuberkulozes ārstēšana: personalizētās terapijas perspektīvas izpēte

lzp-2020/1-00138

Asociācija starp glikozes variabilitāti, zarnu traucējumiem un diabētiskās nefropātijas progresiju 1. tipa cukura diabēta pacientiem

lzp-2020/1-0151

Augsta holesterīna līmeņa poligēno mehānismu analīze ar zema pārklājuma visa genoma sekvenēšanu pacientiem ar klīniski diagnosticētu vai iespējamu ģimenes hiperholesterinēmiju

lzp-2020/1-0163

Sēklu mikrobioma raksturojums un dinamika nezāļu augsnes sēklu bankā

lzp-2020/2-0082

Netradicionālo raugu Kluyveromyces marxianus evolucionāra adaptācija uz etiķskābes stresu un adaptācijas mehānismu izpēte

lzp-2020/2-0369

Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu

lzp-2020/2-0371

Vistu vanagu (Accipiter gentilis) ģenētiskais raksturojums Rīgā - savvaļas populāciju genomikas pētījumu uzsākšana

lzp-2020/2-0372

GPCR funkcionālo pētījumu virziena stiprināšana, uzlabojot jauno peptīdu ligandu identifikācijas sistēmu

lzp-2020/2-0373

No kukaiņu zarnu trakta mikrofloras izolētu DNS bakteriofāgu raksturošana

lzp-2020/2-0374

Ģenētisko mehānismu identifikācija personām ar izolētu aukslēju šķeltni, izmantojot pilna genoma sekvenēšanu

lzp-2020/2-0376

Cilvēka C hepatīta vīrusa patogenitātes saistība ar vīrusa RNS atkarīgās RNS polimerāzes fermentatīvajām īpašībām

lzp-2020/2-0378

Potenciālo Laima slimības vakcīnas kandidātu strukturāls un imunoloģisks raksturojums

lzp-2020/2-0380

Mikrobioma ārpusšūnu vezikulu satura un tā ietekme uz vēža attīstību izpēte pielietojot zarnas uz čipa sistēmu

lzp-2021/1-0283

Krūts vēža mikrovides programmēšana “karstas” imūnreakcijas izveidošanai audzējā

lzp-2021/1-0068

Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi paralogās gēnu ģimenes PFam12 proteīnu strukturāls un funcionāls raksturojums, lai noteiktu to lomu Laima slimības patoģenēzē

lzp-2021/1-0059

HBc vīrusveidīgo daļiņu balstīta platforma rekombinantas vakcīnas prototipa izstrādei pret SARS-Cov-2

lzp-2021/1-0056

Izpētīt biotiskā stresa ierosinātos starp-augu molekulāros signālus un atbildes reakcijas mikorizas sēņu savienotos augos

lzp-2021/1-0050

DNS bakteriofāgu endolizīnu molekulārs dizains cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām

lzp-2021/1-0041

Mikrobiotas ārpusšūnu vezikulu ietekmes izpēte uz krūts vēzi pielietojot zarnu – krūts vēža ass uz čipa

lzp-2021/1-0584

Karboanhidrāzes IX testa biosensora izstrāde vēža skrīningam

lzp-2021/1-0275

Zarnu trakta mikrobiotu ietekmējoši faktori un saistība ar veselības stāvokli zīdaiīem un mazuļiem: prospektīva fēžu mikrobiotas sastāva metagenomiska analīze bērniem līdz 36 mēnešu vecumam

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".