Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos

 

 Projekta nosaukums: „ Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” - 2.kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.5/18/I/006

Projekta izpildes termiņš: 54 mēneši (2018. gada 1. jūlijs - 2022. gada 31. decembris)

Projekta kopējais finansējums: 447 613,33 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Aija Linē

 

          Projekta mērķis ir veicināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra dalību Eiropas Pētniecības telpas sadarbības projektu īstenošanā, sagatavojot vismaz 19 virs kvalitātes sliekšņa novērtētus sadarbības projektu pieteikumus, kā arī iesaistīšanos divos Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos - Biobankas un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūras konsorcijā (BBMRI-ERIC) un Eiropas strukturālās bioloģijas integrētās infrastruktūras konsorcijā (INSCTRUCT).

            Dalība Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmā “Apvārsnis 2020” ir būtisks priekšnoteikums zinātnes izcilības veicināšanai, starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai, pētniecības infrastruktūras uzlabošanai un uz inovācijām balstītas rūpniecības konkurētspējas stiprināšanai. Tādēļ iesaistīšanās “Apvārsnis 2020” un citās starptautiskās pētījumu un inovāciju programmās ir noteikta kā viena no prioritātēm Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) Attīstības Stratēģijā 2015.-2020. gadam.

Informācija publicēta 02.07.2018

 

Projekta progress:

2018. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. septembris

 • Notika informatīvs seminārs BMC darbiniekiem par atvērtajiem un gaidāmajiem uzsaukumiem pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un citos projektu konkursos.
 • BMC partnerības piedāvājumi tika ievietoti EC Pētniecības un Inovāciju dalībnieku portālā.
 • Tika sagatavoti un iesniegti divi projektu pieteikumi ERA-NET konkursos un viens - MSCA-IF uzsaukumā.
 • Tika sagatavots un iesniegts Latvijas pieteikums dalībai INSTRUCT-ERIC. 
 • BBMRI.LV nacionālā biobanku tīkla darba grupu pārstāvji apmeklējuši starptautisko biobanku konferenci "European Biobank Week" Antverpenē, Beļģijā, kurā tika apzinātas jaunākās tendences pasaulē ar biobankām saistītajās nozarēs, kā arī prezentēts viens mutisks un divi stenda referāti.
 • BBMRI.LV nacionālā mezgla pārstāvji apmeklējuši visus līdz šim zināmos biobankas veidojošo institūciju pārstāvjus. Tikšanās laikā atjaunināta informācija par Latvijas biobankās glabātajām bioloģisko materiālu kolekcijām, pārstāvji iepazīstināti ar BBMRI-ERIC aktivitātēm, kā arī uzsāktas sarunas par Nacionālā biobanku tīkla BBMRI.LV savstarpējās partnerības hartas noslēgšanu.

 

Informācija publicēta 28.09.2018. 

 

Projekta progress:

2018. gada 1. oktobris – 2018. gada 31. decembris

 • Tika turpināti BMC darbinieku informēšanas pasākumi par programmas “Apvārsnis 2020” projektu konkursiem.
 • BMC partnerības piedāvājumi tika ievietoti EC Pētniecības un Inovāciju dalībnieku portālā.
 • Tika sagatavoti un iesniegti 4 projektu pieteikumi dažādos programmas “Apvārsnis 2020” projektu konkursos.
 • BBMRILV nacionālā mezgla pārstāvji piedalījās BBMRI-ERIC rīkotajā 21. Vadības komitejas sanāksmē Londonā 8.10-9.10.2018, kurā pārstāvētas Latvijas nacionālā mezgla intereses un apzinātas jaunākās BBMRI-ERIC organizācijas aktivitātes.
 • Norisinājās BBMRILV nacionālā biobanku tīkla organizēts nacionāls seminārs "Datu izmantošana medicīnas pētījumos Latvijā: Pieredze un nākotnes izaicinājumi" (Rīgā, 16.11.2018), kurā pulcējās vairāk kā 50 interesenti (pētnieki, valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji, ētikas un likumdošanas eksperti), kuri dalījās savā pieredzē un diskutēja par datu izmantošanas iespējām zinātniskos pētījumos Latvijā.

 

 Informācija publicēta 28.12.2018.

 

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. marts

 •  Tika turpināti BMC darbinieku informēšanas pasākumi par programmas “Apvārsnis 2020” projektu konkursiem.
 • Tika sagatavoti un iesniegti 3 projektu pieteikumi dažādos programmas “Apvārsnis 2020” projektu konkursos.
 • 29. janvārī BMC telpās tika sarīkots informatīvs INSTRUCT-ERIC seminārs. Semināra laikā bija iespēja uzzināt, kas ir INSTRUCT -ERIC un, ko tas dod Latvijas zinātniekiem, kā arī iepazīties ar strukturālās bioloģijas projektiem, kurus īsteno BMC un LOSI. Seminārā bija 40 dalībnieki no BMC, LOSI, RTU, LU un IZM.
 • BBMRILV nacionālā mezgla pārstāvji piedalījās BBMRI-ERIC rīkotajā 22. Vadības komitejas sanāksmē Briselē 21.03-22.03.2019, kurā pārstāvētas Latvijas nacionālā mezgla intereses un apzinātas jaunākās BBMRI-ERIC organizācijas aktivitātes.
 • Tika turpināta dalība BBMRI-ERIC IT, ELSI un QM darba grupās, BBMRILV pārstāvji piedalījušies vairākos tiešsaistes semināros un veikuši tiešsaistes anketu aizpildīšanu šo darba grupu ietvaros par situāciju Latvijas biobankās.

Informācija publicēta 29.03.2019.

 

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30 jūnijs

 •  Tika turpināti BMC darbinieku informēšanas pasākumi par programmas “Apvārsnis 2020” projektu konkursiem.
 • Tika sagatavoti un iesniegti divi pieteikumi ERA-NET projektu konkursu otrajā kārtā un viens – pirmajā kārtā.
 • BBMRILV nacionālā mezgla pārstāvji piedalījās BBMRI-ERIC rīkotajā 23. Vadības komitejas sanāksmē Vīnē, Austrijā 12.06-13.06.2019, kurā pārstāvētas Latvijas nacionālā mezgla intereses un apzinātas jaunākās BBMRI-ERIC organizācijas aktivitātes.
 • Tika turpināta dalība BBMRI-ERIC IT, ELSI un QM darba grupās, BBMRILV pārstāvji piedalījušies vairākos tiešsaistes semināros un par aktualitātēm informējuši Latvijas biobanku tīkla pārstāvjus.
 • Pieci Latvijas pētnieki - Kaspars Tārs, Jānis Rūmnieks, Gints Kalniņš, Kalvis Brangulis (visi no LBMC) un Kristaps Jaudzems (LOSI) ar stendu referātiem piedalījās INSTRUCT-ERIC bienniālajā strukturālās bioloģijas konferencē Madridē 22-24 maijā.
 • Latvijas INSTRUCT pārstāvis Kaspars Tārs 31. maijā piedalījies INSTRUCT-ERIC padomes sēdē Florencē.

Informācija ievietota 28.06.2019.

 

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

 • Tika turpināti BMC darbinieku informēšanas pasākumi par programmas “Apvārsnis 2020” projektu konkursiem. 
 • Tika turpināta dalība BBMRI-ERIC IT, ELSI un QM darba grupās, BBMRILV pārstāvji piedalījušies vairākos tiešsaistes semināros un par aktualitātēm informējuši Latvijas biobanku tīkla pārstāvjus. Kvalitātes pārvaldības jomā BBMRILV pārstāvji līdzdarbojušies BBMRI-ERIC ierosināta COST projekta pieteikuma sagatavošanā "Good Standardisation Practice for biomedical research – GSPbmr", kas vērsts uz bioloģisko paraugu ieguves, apstrādes un uzglabāšanas kvailtātes nodrošināšanu pētniecībā un biobankās. 
 • Ar kolēģiem tika apspriestas ārvalstu zinātnieku prezentācijas iepriekš apmeklētajā Instruct-ERIC biennālajā  konferencē Madridē. Notika arī darba grupas sanāksme, kuras laikā tika nolemts 2019. gada beigās sarīkot kārtējo Instruct-ERIC Latvijas semināru, uzaicinot pārstāvjus no visām ieinteresētajām laboratorijām.

Informācija ievietota 30.09.2019.

 

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

 • Tika turpināti BMC darbinieku informēšanas pasākumi par programmas “Apvārsnis 2020” un citu starptautisku projektu programmu konkursiem. 
 • BBMRI LV nacionālā mezgla pārstāvji piedalījās BBMRI-ERIC rīkotajā Eiropas Biobanku Nedēļas konferencē Lībekā, Vācijā 7.10-11.10.2019, kurā apzinātas jaunākās tendences biobanku un cilvēka izcelsmes bioloģisko materiālu jomā; par šīm aktualitātēm informēti Latvijas biobanku tīkla pārstāvji. Šajā konferencē Latvijas nacionālā mezgla pārstāvji prezentēja divus stenda referātus.Ar kolēģiem tika apspriestas ārvalstu zinātnieku prezentācijas iepriekš apmeklētajā Instruct-ERIC biennālajā  konferencē Madridē. Notika arī darba grupas sanāksme, kuras laikā tika nolemts 2019. gada beigās sarīkot kārtējo Instruct-ERIC Latvijas semināru, uzaicinot pārstāvjus no visām ieinteresētajām laboratorijām.
 • Tika turpināta dalība BBMRI-ERIC IT, ELSI un QM darba grupās, biobanku kvalitātes vadības jomā BBMRILV pārstāvji piedalījušies divos tiešsaistes semināros par jauno biobanku standartu.
 • 16. oktobris – dalība Instruct-ERIC 8. padomes sēde Londonā. Sēdē tika uzklausīti dažādi ziņojumi saistībā ar ikgadējo Instruct atskaiti, jaunu dalībvalstu uzņemšanu, Brexit ietekmi uz konsorciju un citiem jautājumiem.
 • 11. decembris – dalība Instruct-ERIC vadības komitejas sēdē (telekonference). Telekonferencē tika prezentētas Latvijas struktūrbiologu pārstāvētās institūcijas, projekti, tehniskās iespējas un potenciālie ieguvumi no dalības Instruct-ERIC.

Informācija ievietota 30.12.2019.

 

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts

 • BBMRILV nacionālā mezgla pārstāvji turpinājuši informēt biobankas veidojošās institūcijas Latvijā par šīs jomas aktualitātēm pasaulē. Uzsākta sarunu procedūra par nacionālā līmeņa vienošanās noslēgšanu par sadarbību ar Rīgas Stradiņa Universitāti, izveidots vienošanās projekts, kas vēl atrodas saskaņošanas procesā.
 • Tika turpināta dalība BBMRI-ERIC IT, ELSI un QM darba grupās. Saistībā ar COVID-19 pandēmiju, BBMRI-ERIC veicis apkopojumu par biobanku pieejamajiem resursiem COVID-19 izpētes jomā. Latvijas nacionālā mezgla BBMRILV pārstāvji veikuši apkopojumu par  COVID-19 izpētes resursiem Latvijas biobankas veidojošo institūciju starpā un iesnieguši šo informāciju BBMRI-ERIC.

Informācija ievietota 31.03.2020.

 

Projekta progress:

2020. gada 1. aprīlis – 2020. gada 30. jūnijs

 • BBMRILV nacionālā mezgla pārstāvji turpinājuši informēt biobankas veidojošās institūcijas Latvijā par šīs jomas aktualitātēm pasaulē. Noslēgta nacionālā līmeņa vienošanās par sadarbību nacionālā biobanku tīkla veidošanā ar Rīgas Stradiņa Universitāti, turpinātas sarunas ar citām biobankas veidojošām institūcijām Latvijā par šāda vienošanās noslēgšanu.
 • Tika turpināta dalība BBMRI-ERIC IT, ELSI un QM darba grupās.
 • Saistībā ar COVID-19 pandēmiju, BBMRI-ERIC iesaistīties vairākos pētniecības projektu pieteikumos, Latvijas nacionālais mezgls sniedzis BBMRI-ERIC informāciju par Latvijā pētniecībai pieejamajiem COVID-19 pacientu paraugiem un nacionālā mezgla pārstāvji līdzdarbojušies šo projektu sagatavošanas tiešsaistes semināros (webinars). Attiecīgi iesaistoties šo projektu pieteikumu veidošanā, to apstiprināšanas gadījumā Latvija varēs līdzdarboties šo starptautisko projektu īstenošanā.
 • Dalība Instruct-ERIC Padomes sēdē 2020. gada 13. maijā (attālinātā formātā)

Informācija ievietota 30.06.2020.

 

Projekta progress:

2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 30. septembris

 • BMRILV nacionālā mezgla pārstāvji turpinājuši informēt biobankas veidojošās institūcijas Latvijā par šīs jomas aktualitātēm pasaulē. Turpinātas sarunas ar biobankas veidojošām institūcijām Latvijā par nacionāla mērroga vienošanās noslēgšanu.
 • Tika turpināta dalība BBMRI-ERIC IT, ELSI un QM darba grupās.
 • BBMRILV pārstāvji piedalījušies BBMRI-ERIC Vadības komisijas tiešsaistes sanāksmēs 19.08 un 9.09. BBMRILV ir iesaistījies viena starptautiska projekta reto slimību izpētes jomā veidošanā.
 • Ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu noslēgta vienošanās dalībai nacionālajā strukturālās bioloģijas infrastruktūras tīklā Instruct-LV.

Informācija ievietota 30.09.2020.

 

Projekta progress:

2020. gada 1. oktobris – 2020. gada 31. decembris

 • BBMRILV nacionālā mezgla pārstāves Vita Rovīte un Signe Mežinska piedalījās BBMRI-ERIC rīkotajā virtuālajā konferencē Europe Biobank Week 2020, kas norisinājās no 17.-20. Novembrim un prezentēja divus e-posterus par aktuālām biobanku darbības aktivitātēm Latvijā.
 • BBMRILV pārstāvji ir piedalījušies BBMRI-ERIC vadības darba grupas tiešsaistes sanāksmēs 20.10 un 4.11, kurās apspriests turpmākais BBMRI-ERIC darbības plāns nākamajam gadam. Vita Rovīte piedalījusies Kvalitātes darba grupas tiešsaistes sanāksmē ar BBMRI-ERIC QM darba grupas pārstāvjiem, kurā apspriestas aktualitātes kvalitātes nodrošināšanas jomā Latvijas biobanku tīklā.
  • 15.10.2020 - dalība INSTRUCT-Eric padomes sēdē
  • 18.12.2020 - dalība INSTRUCT-Eric padomes ārkārtas sēdē

Informācija ievietota 30.12.2020.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts

 • BBMRILV pārstāvji ir piedalījušies BBMRI-ERIC vadības darba grupas tiešsaistes sanāksmēs 15.03., 19.03. un 26.03, kurās apspriests BBMRI-ERIC plānotais ārpakalpojums Eiropas Biobanku platformas izveidē un dalība nākamajos H2020 uzsaukumos biobanku jomā. Vita Rovīte piedalījusies Kvalitātes darba grupas tiešsaistes semināru cikla pirmajā seminārā BBMRI.QM Newsroom. 2021. gada februārī parakstīt BBMRI-ERIC partnerības harta ar Latvijas Universitāti.
 • 21.01.2021 - dalība INSTRUCT-ERIC padomes ārkārtas sēdē par BREXIT jautājumiem.  

Informācija ievietota 31.03.2021.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. aprīlis – 2021. gada 30. jūnijs

 BBMRILV pārstāvji ir piedalījušies BBMRI-ERIC vadības darba grupas tiešsaistes sanāksmēs 9.04, 23.04, 7.05, 21.05, 11.06, kurās apspriesta BBMRI-ERIC dalība jaunajos H2020 uzsaukumos, darba grupu darbības aktualitātes un citi BBMRI-ERIC darbībai aktuāli temati. Projekta pārstāvji piedalījušies Kvalitātes darba grupas tiešsaistes semināru cikla pirmajā seminārā BBMRI.QM Newsroom, norisinājās 29.06.

 • 26.05.2021: dalība Instruct-ERIC 13. padomes sēdē
 • 28.06.2021: dalība Instruct-ERIC Centru forumā
 • 29.06.2021: dalība Instruct-ERIC piecgades pārskata plānošanas sēdē 

Informācija ievietota 30.06.2021.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. jūlijs – 2021. gada 30. septembris

BBMRILV pārstāvji ir piedalījušies BBMRI-ERIC vadības darba grupas tiešsaistes sanāksmēs 9. jūlijā, 27. augustā, 10. un 24. septembrī, kurās apspriests BBMRI-ERIC dalība jaunākajos H2020 uzsaukumos biobanku jomā un citas BBMRI-ERIC darbības aktualitātes. Pārstāvji no Latvijas piedalījušies sanāksmē par COVID-19 izpētes projektu ISIDORE, kurā kā saistītais partneris iekļauts arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.
 
2021. gada 14. septembrī notika Instruct-Latvia organizēts 12. vebinārs sērijā "struktūra satiek funkciju". Referātus nolasīja Instruct-Latvia pārstāvji Kaspars Tārs, Gints Kalniņš un Kristaps Jaudzems. 

Informācija ievietota 30.09.2021.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. oktobris – 2021. gada 31. decembris

BBMRILV pārstāvji ir piedalījušies BBMRI-ERIC vadības darba grupas tiešsaistes sanāksmēs 8. un 22. oktobrī, 12. un 26. novembrī un 10. decembrī, kurās apspriests BBMRI-ERIC dalība jaunākajos H2020 uzsaukumos biobanku jomā, vienotas biobanku federētās platformas izveide un darba plāns 2022.  Pārstāviji no Latvijas piedalījušies ikgadējā biobanku virtuālajā konferencē European Biobank Week no 8. līdz 10. novembrim, kurā prezentēts viens stenda referāts no Latvijas un pārstāve Vita Rovīte vadīja vienu no konferences sesijām.

Informācija ievietota 30.12.2021.

 

Projekta progress:

2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

BBMRILV pārstāvji ir piedalījušies BBMRI-ERIC vadības darba grupas tiešsaistes sanāksmēs 21. janvārī, 25. februārī un 25. martā, kurās apspriests BBMRI-ERIC dalība jaunākajos H2020 uzsaukumos biobanku jomā un citas BBMRI-ERIC darbības aktualitātes. Pārstāvji no Latvijas piedalījušies sanāksmē par COVID-19 izpētes projektu ISIDORE, kurā kā saistītais partneris iekļauts arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, kā arī piedalījušies H2020 projektu iesniegšanā audzēju izpētes jomā.

Informācija publicēta 31.03.2022.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".