Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos

 

 Projekta nosaukums: „ Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” - 2.kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.5/18/I/006

Projekta izpildes termiņš: 54 mēneši (2018. gada 1. jūlijs - 2022. gada 31. decembris)

Projekta kopējais finansējums: 447 613,33 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Aija Linē

 

          Projekta mērķis ir veicināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra dalību Eiropas Pētniecības telpas sadarbības projektu īstenošanā, sagatavojot vismaz 19 virs kvalitātes sliekšņa novērtētus sadarbības projektu pieteikumus, kā arī iesaistīšanos divos Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos - Biobankas un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūras konsorcijā (BBMRI-ERIC) un Eiropas strukturālās bioloģijas integrētās infrastruktūras konsorcijā (INSCTRUCT).

            Dalība Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programmā “Apvārsnis 2020” ir būtisks priekšnoteikums zinātnes izcilības veicināšanai, starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai, pētniecības infrastruktūras uzlabošanai un uz inovācijām balstītas rūpniecības konkurētspējas stiprināšanai. Tādēļ iesaistīšanās “Apvārsnis 2020” un citās starptautiskās pētījumu un inovāciju programmās ir noteikta kā viena no prioritātēm Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) Attīstības Stratēģijā 2015.-2020. gadam.

Informācija publicēta 02.07.2018

 

Projekta progress:

2018. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. septembris

  • Notika informatīvs seminārs BMC darbiniekiem par atvērtajiem un gaidāmajiem uzsaukumiem pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un citos projektu konkursos.
  • BMC partnerības piedāvājumi tika ievietoti EC Pētniecības un Inovāciju dalībnieku portālā.
  • Tika sagatavoti un iesniegti divi projektu pieteikumi ERA-NET konkursos un viens - MSCA-IF uzsaukumā.
  • Tika sagatavots un iesniegts Latvijas pieteikums dalībai INSTRUCT-ERIC. 
  • BBMRI.LV nacionālā biobanku tīkla darba grupu pārstāvji apmeklējuši starptautisko biobanku konferenci "European Biobank Week" Antverpenē, Beļģijā, kurā tika apzinātas jaunākās tendences pasaulē ar biobankām saistītajās nozarēs, kā arī prezentēts viens mutisks un divi stenda referāti.
  • BBMRI.LV nacionālā mezgla pārstāvji apmeklējuši visus līdz šim zināmos biobankas veidojošo institūciju pārstāvjus. Tikšanās laikā atjaunināta informācija par Latvijas biobankās glabātajām bioloģisko materiālu kolekcijām, pārstāvji iepazīstināti ar BBMRI-ERIC aktivitātēm, kā arī uzsāktas sarunas par Nacionālā biobanku tīkla BBMRI.LV savstarpējās partnerības hartas noslēgšanu.

 

Informācija publicēta 28.09.2018. 
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".