Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

DECIDE – Dinamiskās informētās piekrišanas sistēmas izveide biobankas un sabiedrības zinātnisko aktivitāšu datu pārvaldībai, kvalitātes kontrolei un integrācijai

Projekta nosaukums:DECIDE – Dinamiskās informētās piekrišanas sistēmas izveide biobankas un sabiedrības zinātnisko aktivitāšu datu pārvaldībai, kvalitātes kontrolei un integrācijai”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/047

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. marts – 2023. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 540 540.54 EUR

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. biol. Vita Rovīte

Sadarbības partneris: SIA “KleinTech Software”

 

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir izstrādāt dinamisku informētās piekrišanas un anketēšanas sistēmas prototipu, lai integrētu biobankās veikto akadēmisko pētījumu rezultātus ar sabiedrībās zinātnisko aktivitāšu iniciatīvām, tajā pašā laikā nodrošinot datu uzticamību, lietojot hierarhisku metadatu harmonizāciju un pētot ētisko, juridisko un sociālo ietekmi (ELSI) uz sabiedrību.

Informētā piekrišana ir pamats jebkuram bioloģisko paraugu un saistīto datu pētījumiem biomedicīnā, ko izmanto, lai aizsargātu personas tiesības uz informētu lēmumu par to, vai piedalīties pētījumā. Var tikt izmantots speciāla dinamiskās informētās piekrišanas veids, lai nodrošinātu, ka indivīds, kas piedalās pētniecībā, var mainīt savu lēmumu par pētījumu, kas veikts ar viņa paraugu un datiem, un aktīvi sekot pētījumu rezultātiem, kas varētu būt svarīgi viņam vai viņa tuviniekiem. Dinamiskās piekrišanas koncepcija ir īpaši svarīga gadījumā, ja persona ir ziedojusi paraugu/datus biobankai.

Informācija publicēta 01.03.2021.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. marts – 2021. gada 31. maijs

Šajā pārskata periodā uzsākts darbs pie metadatu heirarhisko līmeņu definēšanas dažādiem anketu veidiem, veidojot šo sistēmu, salāgotu ar citur Eiropā lietotajām biobanku un medicīnas pētniecības datu kategorizēšanas sistēmām. Uzsākta prototipa programmēšana noticis darbs pie prototipa klasifikācijas, notifikācijas un auditācijas moduļu izstrādēm. Izveidots prototipa shematisks satura modulis un izveidots “ethics-by-design” pārskats ētisko un likumisko aspektu ietveršanai prototipa izstrādes procesā.

Informācija publicēta 31.05.2021.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".