Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana

Finansētājs: Valsts Pētījumu programma „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai"

Periods: 2010-2014

Apakšprojekta vadījāta: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Projekta mērķis ir cukura diabēta un citu ar aptaukošanos saistīto slimību makrovaskulāro komplikāciju ārstēšanā izmantoto medikamentu farmakoģenētisks izvērtējums, lai izstrādātu ar zāļu mērķproteīnu gēniem saistītus diagnostikas testus, kā arī jaunu ar G-proteīnu saistošajiem receptoriem saistītu medikamentu sintēze.

Projekta uzdevumi

1. Veikt klīniskos novērojumus pacientiem ar otrā tipa diabētu un metabolisko sindromu, lai noskaidrotu biguanīdu un glitazonu grupu medikamentu efektivitāti un blaknes, kā arī lai izvērtētu ar adipocītiem saistīto iekaisuma marķieru un citu adipokīnu lomu insulīna rezistences un diabētisko komplikāciju attīstībā un sniegtu individualizētas rekomendācijas diabēta pacientu ārstēšanā.

2. Noskaidrot ģenētisko profilu gēniem, kas iesaistīti diabēta ārstēšanai lietoto medikamentu metabolismā un efekta nodrošināšanā, lai veidotu prognostiskus diagnostikas testus individualizētai medikamentu izvēlei un dozēšanai.

3. Veikt lipolīzes/lipoģenēzes, iekaisuma faktoru un adipokīnu regulācijā iesaistīto receptoru ģenētisku un funkcionālu izpēti, lai noskaidrotu to lomu insulīna rezistences attīstībā, identificējot potenciālus zāļu iedarbības mērķus.

4. Purinerģisko, niacīna un citu adipocītu receptoru ligandu mērķtiecīga sintēze un testēšana, lai identificētu potenciālas ārstniecības vielas dislipidēmijas, insulīna rezistences un palielinātas trombocītu agregācijas novēršanai.

Plānotie rezultāti

    Apkopojot klīnisko pētījumu rezultātā iegūto informāciju ar ģenētisko analīzi tiks izveidoti vairāki farmakoģenētiskie diagnostikas testi un atbilstošas rekomendācijas diabēta pacientu terapijas izvēlei, atkarībā no diabēta attīstības stadijas, bioķīmiskajiem rādītājiem un ģenētiskā profila.

    Funkcionālo pētījumu rezultātā tiks atklāti niacīna grupas receptoru aktivizācijas izraisītie efekti adipocītu šūnu līmenī, kas ļaus prognozēt dažādu terapijas līdzekļu (tai skaitā jaunizveidoto) kombināciju pielietošanas lietderību.

    Tiks noskaidrots biomarķieru – adipokīnu, kā arī iekaisuma un pretiekaisuma citokīnu saistības ciešums ar klasiskajiem klīniski diagnostiskajiem rādītājiem pacientiem ar aknu steatozi un viscerālo aptaukošanos 2.tipa cukura diabēta riska izvērtēšanā un biomarķieru paneļa noteikšanas diagnostiskā nozīmība un efektivitāte 2.tipa cukura diabēta riska novērtēšanā.

    Organiskās sintēzes pētījumu rezultātā tiks iegūta jauna ķīmisko savienojumu grupa ar potenciālu dislipidēmijas, cukura diabēta un kardiovaskulārā riska samazināšanu.

Esošie rezultāti

Ar mērķi noskaidrot Latvijas populācijā esošo polimorfismu ietekmi uz dažādu perorālo antidiabētisko medikamentu efektivitāti un panesamību, un izstrādāt ģenētisko variāciju paneli farmakoģenētiskajam diagnostikas testam tika izveidots klīniskais pētījums - Optimālas personalizētas ārstēšanas programma (OPTIMED).

OPTIMED pētījumā tiek iesaistīti pacienti ar nesen atklātu 2.tipa diabētu. Pētījuma dalībniekiem tiek veikta detalizēta anamnēzes ievākšana un fenotipēšana, kā arī regulāra novērošana un ārstēšanas efektivitātes izvērtēšana.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".