Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās

 

 

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: „Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās.”

Projekta identifikācijas Nr.:1.1.1.2/VIAA/1/16/203

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2017. gada 1. septembris - 2020. gada 31. augusts)

Projekta kopējais finansējums: 133 806,00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.biol. Artūrs Ābols

Projekta mērķis ir modificēt mezenhimālās cilmes šūnas (MSC), lai tās producētu ekstracelulārās vezikulas (EV), kas satur tumorsupresorās miRNS un prezentē proteīna G IgG saistošo domēnu uz to virsmas, kas ļaus tās izmantot mērķētas vēža terapijas izveidē. Pasaulē EV šobrīd tiek plaši un intensīvi pētītas, dēļ to daudzsološām īpašībām, kuras var tikt pielietotas nākotnē dažādu slimību diagnostikā un ārstniecībā. Zināšanas, kas tiks, iegūtas šī projekta laikā, var mainīt šī brīža priekšstatus par EV terapeitisko pielietojumu un veicināt izpratni par EV lomu dažādos bioloģiskos un patoloģiskos procesos. Projekta rezultāti tiks publicēti divos starptautiski atzītos žurnālu rakstos un prezentēti trīs starptautiskās konferencēs, kas dos ieguldījumu Latvijas zinātniskajā izcilībā un veicinās tās atpazīstamību šajā jomā. Projekta laikā iegūtās modificētās EVs iespējams nākotnē kalpos par pamatu jaunu pretvēža terapiju izveidē. 

Informācija publicēta: 01.09.2017.

 

Paveiktais

2017.gada 1.septembris - 2017.gada 30.novembris 

Šajos trīs mēnešos, tika studēta jaunākā literatūra un izstrādāts detalizēts un galējs projekta izpildes plāns. Projekta plāns tika prezentēts zinātniskam konsultantam.

Projekta pētāmā problēma un aktualitāte tika populārzinātniskā veidā prezentēta plašākai sabiedrībai pasākuma “Zinātnieku nakts” ietvaros.

Tika uzsākts cilmes šūnu modificēšana, atlasot no literatūras labākos kandidātgēnus un metodes tā paveikšanai. Tika izveidoti modificējamo gēnu shematiski modeļi.

Informācija publicēta: 30.11.2017.

 

Paveiktais

2017.gada 1.decembris - 2018.gada 28.februāris

Šajos 3 mēnešos tika izveidoti un saaudzēti atsevišķu izej šūnu krājumi, kuras tika notestētas arī uz mikoplazmu. Hibrīdproteīnu veidošanai tika izveidoti praimeri un tika veikta atsevišķu transficējāmo fragmentu pavairošana, griešana un attīrīšana tālākām procedūrām.

Kā arī šajā laikā, tika sagatavota un nolasīta prezentācija par projekta mērķi un aktualitāti topošo zinātnieku forumā "Ko nozīmē būt zinātniekam". Un novadītas vairākas ekskursijas un paraugdemonstrējumi ieinteresētiem skolniekiem, ko nozīmē būt molekulāram biologam. Tika uzsākts arī darbs pie nākamā gada "Zinātnieku nakts" plāna.

Informācija publicēta: 28.02.2018.

 

Paveiktais

2018.gada 1.marts - 2018.gada 31.maijs

Šajos 3 mēnešos tika līdz galam izveidota projektā izmantoto šūnu banka un izveidoti trīs lentivīrusu vektori, kas satur dažādus hibrīd proteīnu gēnus. Tie tika pavairoti, attīrīti un sagatavoti pakošanai, lai transficētu mezenhimālās cilmes šūnas.

Kā arī šajā laikā, tika sagatavota un nolasīta prezentācija par projekta mērķi un aktualitāti studentu korporācijai. Kā arī, tika veiktas pārrunas ar projekta zinātnisko konsultantu par paveikto atbilstoši darba plānam.

Informācija publicēta: 31.05.2018.

 

Paveiktais

2018.gada 1. jūnijs - 2018 .gada 31. augusts

Šajos 3 mēnešos tika sagatavotas HEK293T šūnas lentivīrusu plazmīdu pakošanai vīrusu daļiņās. Šūnas tika audzētas līdz noteiktam blīvumam un skaitam specializētā barotnē, kam sekoja to transficēšana ar plazmīdām, kultivēšana vīrusu daļiņu izveidošanai, vīrusu daļiņu attīrīšana no šūnām, titrēšana, saturošās plazmīdas apstiprināšana un sasaldēšana alikvotās, kas tiks izmantotas cilmes šūnu transfekcijas eksperimentiem.

Kā arī šajā laikā tika prezentētas  projekta aktualitātes un mērķi ar līdzšinējiem rezultātiem Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra studentu padomes rīkotā seminārā: "Jaunākie atklājumi vēža pētījumos". Tika veiktas pārrunas ar projekta zinātnisko konsultantu par paveikto atbilstoši darba plānam.

Informācija publicēta: 31.08.2018.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".