Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās

 

 

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: „Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās.”

Projekta identifikācijas Nr.:1.1.1.2/VIAA/1/16/203

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2017. gada 1. septembris - 2020. gada 31. augusts)

Projekta kopējais finansējums: 133 806,00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.biol. Artūrs Ābols

Projekta mērķis ir modificēt mezenhimālās cilmes šūnas (MSC), lai tās producētu ekstracelulārās vezikulas (EV), kas satur tumorsupresorās miRNS un prezentē proteīna G IgG saistošo domēnu uz to virsmas, kas ļaus tās izmantot mērķētas vēža terapijas izveidē. Pasaulē EV šobrīd tiek plaši un intensīvi pētītas, dēļ to daudzsološām īpašībām, kuras var tikt pielietotas nākotnē dažādu slimību diagnostikā un ārstniecībā. Zināšanas, kas tiks, iegūtas šī projekta laikā, var mainīt šī brīža priekšstatus par EV terapeitisko pielietojumu un veicināt izpratni par EV lomu dažādos bioloģiskos un patoloģiskos procesos. Projekta rezultāti tiks publicēti divos starptautiski atzītos žurnālu rakstos un prezentēti trīs starptautiskās konferencēs, kas dos ieguldījumu Latvijas zinātniskajā izcilībā un veicinās tās atpazīstamību šajā jomā. Projekta laikā iegūtās modificētās EVs iespējams nākotnē kalpos par pamatu jaunu pretvēža terapiju izveidē. 

Informācija publicēta: 01.09.2017.

 

Paveiktais

2017.gada 1.septembris - 2017.gada 30.novembris 

Šajos trīs mēnešos, tika studēta jaunākā literatūra un izstrādāts detalizēts un galējs projekta izpildes plāns. Projekta plāns tika prezentēts zinātniskam konsultantam.

Projekta pētāmā problēma un aktualitāte tika populārzinātniskā veidā prezentēta plašākai sabiedrībai pasākuma “Zinātnieku nakts” ietvaros.

Tika uzsākts cilmes šūnu modificēšana, atlasot no literatūras labākos kandidātgēnus un metodes tā paveikšanai. Tika izveidoti modificējamo gēnu shematiski modeļi.

Informācija publicēta: 30.11.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".