Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A

 

 

Projekta nosaukums: „ Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/107

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. jūnijs - 2020. gada 31. maijs

Projekta kopējais finansējums: 583 689.55 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. A. Leončiks 

 

Projekta vispārīgais mērķis ir jaunu antibakteriālo vielu atlase multirezistentu infekciju apkarošanai, kas balstās uz grampozitīvo baktēriju transpeptidēšanas enzīma sortāzes A inhibēšanu. Šādu jaunu antibakteriālu vielu radīšana un raksturošana atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķim (RIS3) atbalstīt zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā un paver iespējas stimulēt tādas perspektīvas tautsaimniecības nozares kā farmācijas izaugsmi, jo rezultātā var tikt izveidoti jauni produkti (zāles, antibiotikas) ar augstu pievienoto vērtību.  
Projekta ietvaros paredzēts veikt mazmolekulāru inhibitoro vielu skrīningu, strukturālu un biofizikālu raksturošanu, tālāku optimizēto inhibitoru sintēzi un mērķtiecīgu modificēšanu ar gala pārbaudi eikariotu šūnās un dzīvnieku modelī, lai noskaidrotu to specifisko inhibitoro aktivitāti un toksiskumu.

Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts, un paredzētais pētījumu veids ir fundamentālie pētījumi.

Projekts atbilst sekojošām zinātnes nozarēm: 1.6 Bioloģiskās zinātnes, 3.4 Medicīnas biotehnoloģija.  

Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kas ir zinātniska institūcija, kura nodarbojas ar zinātnisko darbību (pētniecību) un iegūto rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā. Otra mērķu grupa, kas tiks atbalstīta projekta ietvaros ir esošais institūta zinātniskais personāls, kas tādejādi cels savu zinātnisko kvalifikāciju. Projekta ietvaros tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība. Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts sagatavot un iesniegt trīs zinātniskus rakstus.

informācija publicēta 01.06.2017.


1.etaps. 2017.g. jūnijs-augusts (3 mēneši)  

Projekta sākuma etapā visu trīs grampozitīvo mikroorganismu Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes un Bacillus anthracis sortāzi A (SrtA) kodējošās ģenētiskās konstrukcijas tika izmantotas gēnu pārklonēšanas darbiem, lai iegūtu enzimātiski aktīvus proteīnus, kurus plānots izmantot strukturālajiem pētījumiem, inhibitoro vielu atlasei un raksturošanai. Sākotnēji visi rekombinantie enzīmi tiek iegūti analītiskos daudzumos ar nolūku optimizēt to sintēzi bakteriālā ekspresijas sistēmā, lai tālāk kāpinātu to ieguvi līdz preparatīviem daudzumiem. Paralēli noris darbs, kas saistīts ar iegūto proteīnu hromatogrāfisko attīrīšanu un visu ar to saistīto procedūru optimizēšanu. 

Izmantojot pirmos attīrītos SrtA proteīnus, ir uzsāktas sākotnējās pārbaudes ar nolūku optimizēt metodes, ar kuru palīdzību tiks analizētas sortāzes enzimātiskās aktivitātes fluorimetriskajās atlases sistēmās ar iezīmētu FRET peptīda substrātu un potenciālajiem inhibitorajiem savienojumiem, kā arī lai izstrādātu vienotu standartizētu fluorimetrijas datu iegūšanas un apstrādes protokolu. Kā pēdējais, ir uzsākti sagatavošanās darbi, lai noskaidrotu SrtA enzīmu kristalizēšanas apstākļus, kurus tālāk varēs izmantot sortāzes-inhibitoru kompleksu ieguvei un šo struktūru modelēšanai. 

informācija publicēta 31.08.2017.


2.etaps. 2017.g. septembris-novembris (3 mēneši) 

Projekta otrajā etapā ir pabeigtas visas sākotnēji ieplānotās Gram+ mikroorganismu sortāzes A ģenētiskā konstrukcijas. Visu šo izveidoto ģenētisko konstrukciju sintēze ir pārbaudīta bakteriālā E.coli ekspresijas sistēmā. Visi proteīni ir iegūti preparatīvos daudzumos, tie ir tikuši hromatogrāfiski attīrīti un tos var sākt izmantot tālāk ieplānotajos darbos kā FRET atlase un struktūru analīze. Tā, viena no šīm sortāzēm, L.monocytogenes SrtA(ΔN58), specifiski izotopiski iezīmēta tiek izmantota struktūras pētījumiem ar KMR. Tāpat, noris darbs, lai noskaidrotu attīrīto SrtA enzīmu kristalizācijas apstākļus.

Izmantojot visas izveidotās sortāžu ekspresijai paredzētās konstrukcijas, pašlaik noris darbs, lai noskaidrotu un optimizētu enzimātiskās aktivitātes apstākļus, kas būs nepieciešams ķīmisko vielu bibliotēku skrīningam. Šim nolūkam enzimātiskās pārbaudes tiek veiktas izmantojot vairākus sortāzes FRET substrātus ar dažādiem fluoroforiem. S.aureus SrtA(ΔN59) visos testos ir uzrādījusi augstu peptīda šķelšanas enzimātisko aktivitāti, kamēr B.anthracis SrtA(ΔN56) un L.monocytogenes SrtA(ΔN58) enzimātiskās aktivitātes optimizācijai būs nepieciešamas izveidot papildus ģenētiskās konstrukcijas ar dažādām gēna N-gala delēcijām.

informācija publicēta 30.11.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".