Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A

 

 

Projekta nosaukums: „ Jaunu antimikrobiālu līdzekļu atlase pret grampozitīvo baktēriju sortāzi A”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/107

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. jūnijs - 2020. gada 31. maijs

Projekta kopējais finansējums: 583 689.55 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. A. Leončiks 

 

Projekta vispārīgais mērķis ir jaunu antibakteriālo vielu atlase multirezistentu infekciju apkarošanai, kas balstās uz grampozitīvo baktēriju transpeptidēšanas enzīma sortāzes A inhibēšanu. Šādu jaunu antibakteriālu vielu radīšana un raksturošana atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķim (RIS3) atbalstīt zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā un paver iespējas stimulēt tādas perspektīvas tautsaimniecības nozares kā farmācijas izaugsmi, jo rezultātā var tikt izveidoti jauni produkti (zāles, antibiotikas) ar augstu pievienoto vērtību.  
Projekta ietvaros paredzēts veikt mazmolekulāru inhibitoro vielu skrīningu, strukturālu un biofizikālu raksturošanu, tālāku optimizēto inhibitoru sintēzi un mērķtiecīgu modificēšanu ar gala pārbaudi eikariotu šūnās un dzīvnieku modelī, lai noskaidrotu to specifisko inhibitoro aktivitāti un toksiskumu.

Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts, un paredzētais pētījumu veids ir fundamentālie pētījumi.

Projekts atbilst sekojošām zinātnes nozarēm: 1.6 Bioloģiskās zinātnes, 3.4 Medicīnas biotehnoloģija.  

Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kas ir zinātniska institūcija, kura nodarbojas ar zinātnisko darbību (pētniecību) un iegūto rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā. Otra mērķu grupa, kas tiks atbalstīta projekta ietvaros ir esošais institūta zinātniskais personāls, kas tādejādi cels savu zinātnisko kvalifikāciju. Projekta ietvaros tiks nodrošināta pētniecības rezultātu publiska pieejamība. Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts sagatavot un iesniegt trīs zinātniskus rakstus.

informācija publicēta 01.06.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".