Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem

 

 

Projekta nosaukums: „ Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/211

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1.marts - 2020.gada 29. februāris

Projekta kopējais finansējums: 580 000, 00 EUR

BMC Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. D. Pjanova

Projekta vadošais partneris: Daugavpils Universitāte 

 

Projekta „ Jaunu luminiscentu savienojumu molekulārais dizains diagnostikas mērķiem” ietveros tiks veikti starpdisciplinārie fundamentālas dabas pētījumi, kuri nodrošinās jaunu luminiscējošu krāsvielu sintēzi dažāda līmeņa diagnostikas vajadzībām.

Projekta mērķis ir sintezēt jaunus luminoforus slimību diagnostikai medicīnā un veterinārmedicīnā. Jaunu sintezētu krāsvielu izmantošana paver jaunas iespējas inovatīvās neinvazīvās, agrīnas un ekspressdiagnostikas attīstībai pasaules mērogā.

Pētījums saplānots divos posmos: 1. posms ietver jaunu luminiscējošu krāsvielu izveidi (optimālāku sintēzes metožu izstrāde), to spektrālu parametru raksturošana un izpēte saistībā ar bioloģiskiem objektiem (cilvēka asins šūnām, dzīvnieku un parazītu audiem u.c.). 2. posmā notiks sintezētu krāsvielu aprobācija un protokolu izveide.

Projekta mērķis tiks sasniegts, sadarbojoties vairākām zinātniskām institūcijām, pielietojot ķīmijas, parazitoloģijas, histoloģijas, fizikas, genomikas un klīnisku metožu kompleksu. Kā arī tiks izveidotas vairākas darba grupas, kuras ietvers mūsdienās svarīgas diagnostikas jomas gan medicīnā, gan veterinārmedicīnā, gan bioloģijā.

Pētījumu rezultāti tiks koncentrēti jauna produkta prototipā un jaunu inovatīvu metožu protokolu izstrādē, piemēram, histoloģija, kariotipēšana, parazitoloģija, u.c.

Sintezētie sensorie luminofori, izstrādātās inovatīvās metodes un protokoli būs nozīmīgi Latvijas un Eiropas līmenī arī pēc projekta beigām. Realizējot šo projektu, tiktu risinātas nozīmīgas problēmas dažādās nozarēs diagnostikā un pētījumos.

Informācija publicēta: 01.03.2017.


Paveiktais: 

2017. gada 1. marts - 2017. gada 31. maijs

Posmā veikti piloteksperimenti luminiscējošu krāsvielu spektrālo parametru raksturošanai. Ar luminiscējošām krāsvielām iekrāsoti gan plazmas albumīni, gan cilvēka perifēro asiņu limfocīti, gan šūnas kultūrā t.sk. normālas šūnas (fibroblasti) un ādas audzēja, melanomas, šūnas. Spektrālo parametru atšķirības konstatētas starp normālām šūnām (fibroblastiem) un melanomas šūnām. Detalizētāka spektru analīze turpinās. Pārbaudīta iespēja arī strādāt ar sasaldētu materiālu. 

Informācija publicēta: 31.05.2017.


2017. gada 1. jūnijs - 2017. gada 31. augusts

Pārskata posmā pārbaudīti vairāki šūnu sasaldēšanas protokoli. Konstatēts, ka sasaldēšana tomēr ietekmē šūnas membrānu īpašības. Labākā šūnu saldēšanas protola meklējumi turpinās. Pārskata posmā apstiprinātas spektrālo parametru atšķirības starp normālām šūnām kultūrā (fibrobloastiem) un melanomas šūnām kultūrā. Uzsākti piloteksperimenti, lai parbaudītu, vai krāsvielu spektrālie parametri korelē ar audzēju šūnu migrācijas t.sk. iespējamo metastāžu veidošanas potenciālu.

Informācija publicēta: 31.08.2017.

 

2017. gada 1.septembris - 2017. gada 30. novembris

Lai analizētu, kā un vai, krāsvielu spektrālie parametri korelē ar audzēju šūnu migrācijas spējām, pārkata periodā strādāts pie in vitro modeļa izveides, kas ļautu novērtēt audzēja šūnu migrāciju. Pārbaudītas vairākas melanomas šūnu kultūras un dažādi citokīni, kā šūnu migrācijas ierosinātāji. Modeļa optimizācija turpinās. Turpinās arī darbs pie sintezēto krāsvielu spektrālo izmaiņu analīzes plazmā, kas iegūta gan no pacientiem ar audzējiem, gan kontrolēm.

Informācija publicēta: 30.11.2017.

 

2017. gada 1.decembris - 2018. gada 28. februāris

Vislabākie rezultāti migrācijas testos iegūti izmantojot citokīnu TNF-alpha un šūnu badināšanu (audzēšanu bezseruma vidē). Krasas atšķirības migrācijā iegūtas starp fibroblastu šūnu kultūru un melanomas šūnu kultūrām. Melanomas šūnu kultūru savstarpējā analīze turpinās. Uzsākta spektrālo izmaiņu analīze atsevišķās šūnās, izmantojot konfokālo mikroskopiju.

Informācija publicēta: 28.02.2018.

 

2018. gada 1.marts - 2018. gada 31. maijs

Pārskata posmā veikti, galvenokārt, spektrālie mērījumi, izmantojot lāzerskenējošo konfokālo mikroskopiju. Mērījumi izdarīti gan šūnu populāciju, atsevišķu šūnu un atsevišķu šūnu kompartimentu līmenī, paralēli novērtējot fluorescento krāsvielu īpašības un specifitāti attiecībā uz lokalizāciju šūnā. Viena no analizētajām benzatrona atvasinājuma zondēm uzrādīja spilgtu fluorescenci bez izteiktas toksiskas iedarbības uz šūnām un bija ar augstu lipofilitāti. Šūnu līmenī tā spilgti iekrāsoja gan plazmatisko membrānu, gan arī iekššūnas membrānas. Trūkāt tika atrasta atšķirība zondes spektrālajās īpašībās starp audzēju šūnu (melanomas) un normālo šūnu (fibroblstu) plazmatiskajām membrānām, iekššūnas membrānu gadījumā atšķirības neatrodot. Pētījumi šajā virzienā turpinās.    

Informācija publicēta: 31.05.2018.


2018. gada 1.jūnijs - 2018. gada 31. augusts

Pārskata posmā turpināti spektrālie mērījumi, izmantojot lāzerskenējošo konfokālo mikroskopiju un, līdzīgi kā iepriekš, izdarīti spektrālie mērījumi dažādos šūnas līmeņos (šūnu populācijas, atsevišķas šūnas un atsevišķu šūnu kompartimentu līmeņos). Paralēli mērījumiem cilvēka melanomas un fibroblastu šūnu kultūrās, mērījumi veikti arī cilvēka  un peļu perifēro asiņu mononukleārajās šūnās. Analīzes izdarītas vairākām jaunsintezētām vielām. Paralēli iegūti arī krāsvielu spektri papildus melanomas pacientu un kontroles personu plazmā. Šobrīd notiek iegūti datu analīze.  

Informācija publicēta 31.08.2018.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".