Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās

 

 

Projekta nosaukums: „ Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.4/17/I/009 

Projekta izpildes termiņš: 48 mēneši (2017. gada 1. oktobris - 2021. gada 30. septembris)

Projekta kopējais finansējums: 2 947 407.00 EUR

 

            Projekta mērķis izveidot vienotu, brīvi pieejamu un efektīvi funkcionējošu infrastruktūras kompleksu, kas nodrošinās Latvijas biomedicīnas un biotehnoloģijas pētniecības un tehnoloģiju attīstības vajadzības personalizētās medicīnas risinājumu, inovatīvu cilvēka un veterināro terapijas līdzekļu un diagnostiku izstrādei.

Projekta mērķis ir cieši saistīts ar nepieciešamību attīstīt Latvijai ļoti nozīmīgo biomedicīnas un biotehnoloģijas jomas, lai tās varētu (1) pilnvērtīgi risināt sabiedrības veselības problēmas, it īpaši saistībā ar personalizētās medicīnas, tai skaitā jaunu diagnostikas un individualizētas terapijas līdzekļu attīstību (2) nodrošināt eksperimentālo bāzi jaunu inovatīvu ārstniecības preparātu (tai skaitā veterinārajā medicīnā) izstrādei, lai vecinātu tehnoloģiju pārnesi.

Projekta mērķis balstās BMC izstrādātajā ilgtermiņa stratēģijā, kuras pamatā ir precīzi identificēti iztrūkstošie posmi, kas kavē mūsdienīgus biomedicīnas pētījumus un ar klīnisko medicīnu un sabiedrības veselības monitoringu saistīto praktisko izstrāžu veikšanu. Projekta mērķis paredz plānveidīgi izmantot un attīstīt līdzšinējās BMC un VNPC izveidotās infrastruktūras un zinātniskā potenciāla bāzi, saskaņojot projekta rezultātā izveidoto infrastruktūras izveides plānu ar sadarbības partneriem potenciālu tematisko klasteru izveidei, kā arī nodrošināt izveidojamo infrastruktūru atbilstību starptautiskās sadarbības standartiem, tai skaitā ESFRI-ERIC ietvaros veidojamajām Eiropas līmeņa infrastruktūrām

 

Publicēts 02.10.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".