Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju

 

 

Projekta nosaukums: „Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/18/A/099

Projekta izpildes termiņš: 2019. gada 1. marts – 2022. gada 28. februāris

Projekta kopējais finansējums: 648 648,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Dace Pjanova

 

Projekta kopsavilkums:

Metastātiskā melanoma, kas rodas pēc sākotnēji veiksmīgas mērķterapijas, ir sāpīga problēma gan medicīnā, gan sabiedrībā kopumā, galvenokārt, slimnieku augstās mirstības dēļ. Šajā projektā tiks pētīta mejozes loma B-RAF mutētās melanomas rezistences attīstībā pret mērķterapiju un tās iespējamie mehānismi. Projekta hipotēze ir, ka B-RAF melanomas mutācija ektopiski aktivē mejozes cikla daļu. Tiek aktivēti mejotiskie un CTA (CTCFL-MAGE A grupas) proteīni, kas modulē Ras-Raf-MEK-ERK proliferācijas signālceļu, izraisot mejozei-līdzīgu mitotisku arestu un “mitotisko izslīdēšanu” (‘mitotic slippage’), procesā iesaistot arī audzēju supresora Hippo signālceļu un tādejādi tetraploidīju ar pārprogramēšanu. Tas savukārt, noved pie tā, ka mēŗķterapija veic rezistentas sub-populācijas izvairīšanos no G1-aresta un nāves un ļauj izdzīvot pēc depoliploidizācijas mazai šūnu proporcijai, kas veido klonus. Šis modulētais šūnas cikls, dēvēts arī par “mejomitozi”, ir maz pētīts un var radīt jaunas zināšanas un iespējas melanomas patoģenēzes pētījumos. Hipotēzes tiks pārbaudīta gan in vitro melanomas šūnu kultūrās, gan pacientu materiālā. Fundamentālā projekta mērķis ir aplūkot šo mehānismu kā koncepcijas pierādījumu, meklējot iespējamus jaunus terapeitiskos mērķus, vienlaikus piesaistot zinātnei jaunus cilvēkus un palielinot BMC zinātnisko izcilību.

Informācija publicēta 01.03.2019.

 

2019. gada 1. marts – 2019. gada 31. maijs

Projekta sākuma fāzē tika pētīta vēža triploīdijas izcelsme, izmantojot Mitelmana datubāzē pieejamās 15 ļaundabīgo un piecu labdabīgo audzēju kariotipu paraugkopas no vīriešu dzimuma pacientiem (kopā 2928 kariotipi). In silico meta-analīze parādīja, ka kariotipu heterogenitāte ar izteiktu triploīdo frakciju novērojama visos ļaundabīgo audzēju tipos. Savukārt X hromosomas disomija (visbiežāk novērojama kā XXY kariotips) pozitīvi korelēja ar triploīdiju, negatīvi korelēja ar diploīdiju un nekorelēja ar tetraploīdiju. Lai precizētu šos datus, ir iesākta in silico analīze kas balstās uz eksomu sekvenēšanas datiem.  Paralēli BMC pieejamajos primārās melanomas audos un no tiek izveidotajās primārajās melanomas šūnu līnijās tika noteikts BRAF V600 mutācijas statuss, izmantojot konvenciālo Sangera sekvenēšanu. Mutācija tika atrasta piecās primārajās melanomās un vienā izveidotajā primārās melanomas šūnu līnijā, kas bija arī trīskārši pozitīva uz melanomai specifiskiem marķieriem noteiktiem ar RT-PCR metodi.  Minētā kultūra kā klīniskais materiāls tiks izmantota turpmākajās analīzēs.

Informācija ievietota 31.05.2019.

 

 

2019. gada 1. jūnijs – 2019. gada 31. augusts

Žurnālā “Gene” (Basel)  nopublicēta meta-analīze par audzēju triploīdiju, ieskaitot melanomu. Pārbaudīta SK-MEL 28 šūnu līnijas genotoksiskā rezistence izmantojot jonizējoso apstarojumu. Noskaidrots, ka šīs šūnu līnijas rezistence ir ļoti augsta - šūnas izdzīvo un veido klonus pat pēc 30 Gy trieciena. Ar imunocitoķīmiju palīdzību pamanīta mitotiskā noslīdēšana.

Informācija ievietota 30.08.2019.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".