Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

“Mitotiskās izslīdēšanas” loma amoeboīdu metastātisku šūnu izcelsmē pret terapiju rezistentos audzējos

 

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: “Mitotiskās izslīdēšanas” loma amoeboīdu metastātisku šūnu izcelsmē pret terapiju rezistentos audzējos

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/3/19/463

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris)

Projekta kopējais finansējums: 133 806.00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr. biol. Kristīne Salmiņa

 

Vēža slimnieku mirstība joprojām ir augsta, kas, galvenokārt, ir slimības metastāžu dēļ. Audzēja šūnu migrācija ir kritiskais mehānisms to veidošanās procesā un pretvēža terapijas rezistences attīstībā. Amoeboīda kustība ir ļoti efektīvs atsevišķu audzēju šūnu migrācijas un metastātiskas augšanas veids. Pieteiktā projekta darba hipotēze postulē „mitotiskās izslīdēšanas” (pārtrauktas mitozes atgriešanās interfāzē) lomu – poliploīdu audzēju šūnu veidošanā un pārprogrammēšanā uz amoeboīdu stāvokli, terapijas laikā, kas nodrošina izdzīvošanu, rezistenci un metastātisku augšanu.  Projekta mērķis ir raksturot gan „mitotiskās izslīdēšanas” lomu amoeboidizācijas procesos, gan vienas no amoeboidizācijā svarīgākajām kināzēm - cdc42, potenciālā pretvēža mērķa, ietekmi uz vēža amoeboīdu šūnu izdzīvošanas un kustīguma aktivitātēm. Pētījums tiks veikts, izmantojot krūts vēža un melanomas šūnu līnijas, kā arī pacientu materiālu. Pretvēža zāļu terapijas iedarbība un cdc42 inhibīcija tiks pārbaudīta ar imunofluorescences, DNS citometrijas, Western blota, RNS sekvencēšanas, qRT-PCR, videonovērošanas un konfokālās mikroskopijas metodēm. Turklāt tiks pielietoti klonogenitātes, migrācijas, invāzijas un tumurogenitātes testi.

Informācija publicēta 02.01.2020.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".