Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē

 

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: „Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē”

Projekta identifikācijas Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/287

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2019. gada 1. marts - 2022. gada 28. februāris)

Projekta kopējais finansējums: 133 806,00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr. biol. Linda Zaharenko

Projekta kopsavilkums:

Pētniecības zinātniskais mērķis ir veikt 2.tipa diabēta (2TD) pacientu riska grupu identifikāciju un  personalizētas antidiabētiskās terapijas izpēti, veicot liela apjoma ģenētiskās analīzes un datu apstrādi ar jaunākajām datu apstrādes un analīzes metodēm.(kas atbilst otrajam VSS prioritārajam virzienam “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”). Paralēli, zinātniskajam mērķi šī projekta ievaros tiks izveidota pēcdoktoranta pozīcija Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC), kurā notiks pētījuma pieteikuma īstenošana (saskaņā ar SAM).

Galvenās aktivitātes mērķa sasniegšanai būs (1) klīnisko fenotipu asociācija ar terapijas iznākumu >3 800 pacientiem, (2) Famrakoģenētisko marķieru replikācija, (3) padziļināta datu analīze ar klāsterizācijas un neirālo tīklu metodēm (4) projekta koordinācija un informācijas apmaiņa.

Informācija publicēta 01.03.2019.

 

2019. gada 1. marts – 2019. gada 31. maijs

Laika posmā no 01.03.2019. līdz 31.05.2019. tika novērtēts pieejamo variabļu un metadatu spektrs no "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra par pacientiem, kuriem diagnosticēts cukura diabēts'', Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB), kā arī Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes. Tika izvēlētas datu analīzes un uzglabāšanas metodes. Centrālās medicīnas ētikas komitejai (CMĒK) tika iesniegts pieteikums projekta apstiprināšanai. Tika sagatavots pieteikums papildu datu iegūšanai no UK Biobank resursiem. Publikācijas "All-cause mortality risk in adults with and without type 2 diabetes: findings from the Genome Database of the Latvian Population" uzmetums tika sagatavots saskaņā ar BMC Public Health žurnāla vadlīnijām.

Informācija publicēta 31.05.2019.

 

2019. gada 1. jūnijs – 2019. gada 31. augusts

Referenču programmā Mendeley tika izveidota un sakārtota publikāciju datu bāze. Tika izpētīti klīniskie fenotipi un antropometriskie mērījumi, kas saistīti ar diabēta komplikācijām un atbildi uz terapiju. Iespējamās asociācijas tika analizētas publiskās datu bāzēs The NHGRI-EBI GWAS Catalog un GWAS Central. Tika analizētas metodes, kas tika lietotas iepriekšējos fenotipu pētījumos. Tika apgūtas R packages ggplot2, dyplr, foreign, cluster u.c., kas ir noderīgas datu apstrādei un rezultātu vizualizācijai.

Informācija publicēta 30.08.2019.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".