Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Uz bakteriālā mikrokompartmenta bāzes vedota nanoreaktoru platformas izveidošana metālu saturošu nanodaļiņu sintēzei

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: Uz bakteriālā mikrokompartmenta bāzes vedota nanoreaktoru platformas izveidošana metālu saturošu nanodaļiņu sintēzei

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/4/20/705

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Projekta kopējais finansējums: 111 505.00 EUR

Projekta īstenotājs: Ph.D. Gints Kalniņš

 

Projekta mērķis ir radīt universālu, uz bakteriālajiem mikrokompartmentiem bāzētu nanoreaktoru platformu metālu saturošu nanodaļiņu sintēzei. Bakteriālie mikrokompartmenti ir baktēriju organellas, kuras satur proteīnu čaulā ietvertus enzīmus, kuri veic saskaņotas metaboliskas funkcijas. Šī projekta mērķis ir pārdizainēt bakteriālo mikrokompartmentu čaulu, izmantojot bakteriālajos mikrokompartmentos mākslīgi iepakotus enzīmus un metālus reducējošus peptīdus kā kandidātu platformas metālisko nanodaļiņu sintēzei. Šādai platformai varētu rasties tālāks pielietojums tādās jomās kā nanotehnoloģijā, medicīnā vai vides zinātnē. Projektā laikā ir paredzēts adaptēt bakteriālo mikrokompartmentu čaulu metālu saturošu nanodaļiņu sintēzei nepieciešamo enzīmu iepakošanai; konstruēt, producēt un attīrīt šādus nanoreaktoru kandidātus, testēt nanodaļiņu sintēzes apstākļus un raksturot iegūtās jaunsintezētos produktus.

Informācija publicēta 04.01.2021.

 

Projekta progress

2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts

Sekmīgi veikta Klebsiella pneumoniae šūnu griezumu negatīvās krāsošanas transmisijas elektronmikroskopijas analīze un novērotas GRM2 bakteriālo mikrokompartmentu substruktūras. Uzsākti prelimināri eksperimenti sadarbībā ar CEITEC institūtu krio elektrontomogrāfijas analīzei. Veikta krioelektronmikroskopijas analīze lielāka izmēra GRM2 bakteriālo mikrokompartmentu daļiņām. Uzsākta ekspresijas konstruktu veidošana enzīmus un metālus reducējošo peptīdu  saturošu bakteriālo mikrokompartmentu čaulu iegūšanai.

Informācija publicēta 31.03.2021

 

Projekta progress

2021. gada 1. aprīlis – 2021. gada 30. jūnijs

Publicēta viena publikācija zinātniskā žurnālā par bakteriālo mikrokompartmentu čaulu daudzveidību. Prezentēta populārzinātniska prezentācija par bakteriālajiem mikrokompartmentiem Zinātnes naktī. Tiek turpināta ekspresijas konstruktu veidošana enzīmus un metālus reducējošo peptīdu  saturošu bakteriālo mikrokompartmentu čaulu iegūšanai.

Informācija publicēta 30.06.2021

 

Projekta progress

2021. gada 1. jūlijs – 2021. gada 30. septembris

Tiek turpināta ekspresijas konstruktu veidošana enzīmus un metālus reducējošo peptīdu  saturošu bakteriālo mikrokompartmentu čaulu iegūšanai. Uzsākta konstruēto ekspresijas vektoru testēšana proteīnu producēšanas efektivitātes noskaidrošanai. Projekts prezentēts Instruct-ERIC vebināru sērijas: Struktūra pret funkciju 12. vebinārā. https://instruct-eric.eu/content/instructeric-webinar-series-structure-meets-function

Informācija publicēta 30.09.2021

 

Projekta progress

2021. gada 1. oktobris – 2021. gada 31. decembris

Uzsākti eksperimenti ar mērķi iegūt un analizēt hibrīdas GRM2 tipa daļiņas ar iekļautu BMC-T trimērisku proteīnu. Rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē " Instruct-ERIC Centre Finland Opening and Structural Biology Finland Conference 2021" kā plakāta prezentācija "Modular assembly of hybrid GRM2 bacterial microcompartment shells". Uzsākti prelimināri metālisko nanodaļiņu sintēzes eksperimenti. Uzsākta nanodaļiņu sintēzes reakciju analīze ar transmisijas elektronu mikroskopiju.

Informācija publicēta 30.12.2021.

 

Projekta progress

2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

Tiek turpināti metālus saturošu nanodaļiņu sintēzes eksperimenti. Tiek turpināti nanodaļiņu sintēzes reakciju analīze ar transmisijas elektronu mikroskopiju. Tiek turpināti hibrīdu BMC-T proteīnus saturošu bakteriālo mikrokompartmentu nanodaļiņu sintēzes eksperimenti.

Informācija publicēta 31.03.2022.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".