Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Uz ogļskābes anhidrāzi IX eksponējošām vīrusiem līdzīgajām daļiņām balstītas pretvēža vakcīnas potenciāla izvērtējums

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: Uz ogļskābes anhidrāzi IX eksponējošām vīrusiem līdzīgajām daļiņām balstītas pretvēža vakcīnas potenciāla izvērtējums

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/4/20/728

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Projekta kopējais finansējums: 111 505.00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.biol. Zane Kalniņa

 

Projekta mērķis ir izstrādāt uz vīrusiem līdzīgajām daļiņām (VLP) balstītu pret ogļskābes anhidrāzi IX (CAIX) vērstu vēža vakcīnas kandidātu un novērtēt tā efektivitāti krūts vēža peles modelī. CAIX ir membrānas proteīns, kas reti sastopams uz normālu šūnu virsmas, bet tā ekspresija nereti būtiski pieaug ļaundabīgos audzējos hipoksijas gadījumā, kas padara šo proteīnu par pievilcīgu audzēju-specifisku mērķi. CAIX ekspresija uz šūnu virsmas ļauj mērķēt pret to CAIX-specifiskas antivielas, tādējādi ierosinot no antivielām atkarīgo šūnu citotoksicitāti.

Informācija publicēta 04.01.2021.

 

Projekta progress

2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts

Dotajā projekta realizācijas posmā tika studēta jaunākā zinātniskā literatūra un izstrādāts detalizēts projekta eksperimentālais plāns, kas tika prezentēts projekta zinātniskajam konsultantam.

Dotajā posmā projekts ticis īstenots saskaņā ar plānoto – darbs notika pie pirmās un ceturtās projekta aktivitātes īstenošanas. Pirmās aktivitātes ietvaros ir uzsākts eksperimentāls darbs pie ģenētiski modificētu peļu 4T1 krūts vēža šūnu līniju izveides un raksturošanas ar mērķi iegūt divas vēža šūnu līnijas – tādu, kas pastāvīgi ekspresē ogļskābes anhidrāzi 9 (CAIX) un tādu, kurā šis gēns ir inaktivēts.  

Ceturtās aktivitātes ietvaros tika īstenota dalība CPD apmācības kursos “CRISPR: Revolutionising genome editing advanced certificate program” un iegūts sertifikāts par sekmīgu mācību kursa apguvi).

Informācija publicēta 31.03.2021

 

Projekta progress

2021. gada 1. aprīlis – 2021. gada 30. jūnijs

Dotajā projekta realizācijas posmā tika studēta jaunākā zinātniskā literatūra ar mērķi izplānot projekta ietvaros paredzētās in vivo eksperimentu sērijas. Uzsākts darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas dzīvnieku ētikas komisijas atļaujas saņemšanai plānotajam darbam ar izmēģinājuma dzīvniekiem.

Dotajā posmā projekts ticis īstenots saskaņā ar plānoto – darbs notika pie pirmās aktivitātes īstenošanas. Pirmās aktivitātes ietvaros turpināts eksperimentāls darbs pie ģenētiski modificētu peļu 4T1 krūts vēža šūnu līniju raksturošanas proteīnu līmenī.

Informācija publicēta 30.06.2021

 

Projekta progress

2021. gada 1. jūlijs – 2021. gada 30. septembris

Dotajā projekta realizācijas posmā eksperimentālais darbs notika pie projekta pirmās aktivitātes īstenošanas – ģenētiski modificētās peļu 4T1 krūts vēža šūnu līnijas tika raksturotas proteīnu līmenī. Tika turpināts darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas dzīvnieku ētikas komisijas atļaujas saņemšanai plānotajam darbam ar izmēģinājuma dzīvniekiem, kā arī eksperimentālā darba plānošana un studenta apmācība darbam ar šūnu un molekulārās bioloģijas metodēm. Notika pieredzes apmaiņas vizīte uz Tartu Universitātes izmēģinājumu dzīvnieku laboratoriju.

Informācija publicēta 30.09.2021

 

Projekta progress

2021. gada 1. oktobris – 2021. gada 31. decembris

Dotajā projekta realizācijas posmā darbs notika pie projekta pirmās un otrās aktivitātes īstenošanas. Šajā laika periodā pabeigts darbs pie ģenētiski modificēto peļu 4T1 krūts vēža šūnu līniju raksturošanas proteīnu līmenī. Tika iesniegts projekta pieteikums dzīvnieku aizsardzības ētikas komisijas atļaujas saņemšanai plānotajam darbam ar izmēģinājuma dzīvniekiem, un saņemta ētikas atļauja veikt plānotos izmēģinājumus. Tik izstrādāti detalizēti protokoli trīskārt-negatīva krūts vēža modeļsistēmas izveidei pelēs, kā arī dzīvnieku vakcinācijai ar VLP-mCAIX vakcīnu. Turpināts darbs pie divu studentu apmācības darbam ar šūnu un molekulārās bioloģijas metodēm.

Informācija publicēta 30.12.2021.

 

Projekta progress

2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

Dotajā projekta realizācijas posmā eksperimentālais darbs notika pie projekta pirmās un otrās aktivitātes īstenošanas. Šajā laika periodā tika uzsākts un sekmīgi pabeigts darbs ar izmēģinājuma dzīvniekiem – tika īstenotas divas izmēģinājuma procedūras. Pirmkārt, tika noskaidrots, ka izstrādātā VLP-mCAIX vakcīna pelēs ir sekmīga – tā spēj ierosināt augsta titra antivielu atbildes, kas vērstas pret peļu CAIX proteīnu. Otrkārt, sekmīgi tika aprobēts trīskārt-negatīva krūts vēža in vivo modelis – pelēm krūts dziedzera taukaudos tika implantētas iepriekšējā projekta īstenošanas periodā izstrādātās 4T1 krūts vēža šūnu līnijas pēc kā tika noteikts un salīdzināts audzēja attīstības ātrums dažādās eksperimentālajās grupās. Tika turpināts darbs pie divu studentu apmācības darbam ar šūnu un molekulārās bioloģijas metodēm, kā arī darbam ar izmēģinājuma dzīvniekiem.

Informācija publicēta 31.03.2022.

Projekta progress

2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

Dotajā projekta realizācijas posmā eksperimentālais darbs notika pie projekta pirmās un otrās aktivitātes īstenošanas. Šajā laika periodā tika uzsākts un sekmīgi pabeigts darbs ar izmēģinājuma dzīvniekiem – tika īstenotas divas izmēģinājuma procedūras. Pirmkārt, tika noskaidrots, ka izstrādātā VLP-mCAIX vakcīna pelēs ir sekmīga – tā spēj ierosināt augsta titra antivielu atbildes, kas vērstas pret peļu CAIX proteīnu. Otrkārt, sekmīgi tika aprobēts trīskārt-negatīva krūts vēža in vivo modelis – pelēm krūts dziedzera taukaudos tika implantētas iepriekšējā projekta īstenošanas periodā izstrādātās 4T1 krūts vēža šūnu līnijas pēc kā tika noteikts un salīdzināts audzēja attīstības ātrums dažādās eksperimentālajās grupās. Tika turpināts darbs pie divu studentu apmācības darbam ar šūnu un molekulārās bioloģijas metodēm, kā arī darbam ar izmēģinājuma dzīvniekiem.

Informācija publicēta 31.03.2022.


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".