Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Uz vēža cilmes šūnām mērķētu pretvēža zāļu izstrāde

Finansētājs: Valsts Pētījumu programma „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai"

Periods: 2010-2014

Projekta vadītāja: Dr. biol. Aija Linē

Projekta līdzvadītāji: Dr. Pēteris Trapencieris (LOSI), prof. Mārcis Leja (LU/RAKUS),  Dr. Gunta Purkalne (PSKUS), Dr. med. Jekaterina Ērenpreisa

Pēdējos gados virkne dažādu pētījumu ir devuši pierādījumus t.s. vēža cilmes šūnu (VCŠ) jeb audzēju iniciējošo šūnu eksistencei un tas ir kļuvis par aktuālāko vēža pētniecības virzienu. Tiek uzskatīts, ka tieši šī šūnu populācija izdzīvo pat pēc sākotnēji sekmīgas staru vai ķīmijterapijas un iniciē recidīvu veidošanos. Tādēļ tādu zāļu vielu identificēšana, kas iznīcina VCŠ vai arī inhibē to pašatjaunošanos un iniciē diferenciāciju, ir priekšnoteikums principiāli jaunu un daudz efektīvāku pretvēža medikamentu radīšanai (Zhou BBS et al, 2009).

Dr. biol. Aija Linē

Mērķis

Izstrādāt jaunu pieeju individualizētu pretvēža ārstniecības līdzekļu radīšanai, kas balstīta uz vēža cilmes šūnām kā terapeitisko mērķi.

Uzdevumi

(1)  Cinka atkarīgo enzīmu inhibitoru dizains un sintēze; jaunu Zn kompleksējošu funkcionālo grupu meklējumi un sintēzes metožu optimizācija to ievadīšanai dažādās molekulās. (izpildes termiņš: 2010. – 2013. gads);

(2)  Sintezēto savienojumu citotoksiskās aktivitātes (IC50) testēšana vēža šūnu līnijās un toksicitātes (LD50) pētījumi fibroblastos, in vitro enzimātiskās aktivitātes inhibīcijas testēšana (izpildes termiņš: 2010. – 2012. gads);

(3)  Vēža pacientu klīniskā materiāla biobankas veidošana, slimības gaitas un terapijas efektivitātes novērtēšana, klīniskās informācijas datubāzes izveidošana un molekulāri bioloģisko datu korelēšana ar slimības gaitu katram individuālam pacientam (izpildes termiņš: 2010. – 2013. gads);

(4)  Metodikas izstrādāšana dažādu potenciālo vēža cilmes šūnu populāciju izolēšanai, kultivēšanas apstākļu optimizēšana un metodikas aprobēšana cilmes šūnām raksturīgo īpašību noteikšanai un invazivitātes testēšanai, izmantojot šūnu līnijas (izpildes termiņš: 2010. gads);

(5)  Potenciālo vēža cilmes šūnu populāciju izolēšana no primāriem plaušu, krūts un kuņģa vēža audiem, to raksturošana un terapeitiski nozīmīgāko cinka enzīmu ekspresijas analīze (izpildes termiņš: 2011. - 2012. gads);

(6)  Audzēju šūnu pašatjaunošanās un rezistences attīstības molekulāro mehānismu padziļināta izpēte in vitro modeļos (izpildes termiņš: 2010. – 2013. gads);

(7)  Līdersavienojumu testēšana dažādās vēža cilmes šūnu populācijās, vērtējot to ietekmi uz šūnas ciklu, diferenciāciju, koloniju veidošanas spēju un invazivitāti (izpildes termiņš: 2013. gads).

Sasniedzamie rezultāti:

(1)    Atrasti jauni farmakoloģiski aktīvi savienojumi ar potenciālu pretvēža aktivitāti;

(2)    Izstrādāta jauna tehnoloģiska shēma minēto savienojumu iegūšanai;

(3)    Izveidota klīniskā materiāla biobanka un klīniskās informācijas datu bāze;

(4)    Izstrādāta metodika potenciālo vēža cilmes šūnu populāciju izolēšanai no audzēju audiem un to raksturošanai, kas šī projekta ietvaros tiks izmantota terapeitiski nozīmīgāko Zn atkarīgo enzīmu ekspresijas pētījumiem VCŠ, taču nākotnē tā var kalpot kā platforma jaunu uz vēža cilmes šūnām mērķētu zāļu mērķu identificēšanai;

(5)    Jaunas zināšanas par vēža cilmes šūnu izcelsmi un to bioloģiskajām īpašībām,  signālceļiem, kas iesaistīti to izdzīvošanā pēc staru un/vai ķīmijterapijas, to lomu metastāžu un recidīvu veidošanā un saistību ar slimības gaitu un prognozi, kas var kalpot par pamatu individualizētai pieejai ārstēšanas kursa izvēlei un terapijas efektivitātes prognozēšanai;

Pārbaudīti vēža cilmes šūnās ekspresēto Zn atkarīgo enzīmu inhibitori kā jauni pretvēža aktīvie savienojumi.

Dr. med. J. Ērenpreisa

Projekta ietvaros paredzēts skaidrot mehānismus audzēja rezistencei pret terapiju un tajā iesaistītos regulatorus. Plānots raksturot germinatīvas šūnu līnijas programmas aktivāciju audzēja šūnās pēc genotoksiskas apstrādes un to saistību ar audzēja rezistenci. Izpētīt šīs progammas nozīmi audzēja šūnu spējā pretoties terapijas izraisītai šūnu novecošanai un tajā iesaistītus regulatorus.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".