Projekta iesniegumā plānotie un līdz 2011-01-07 sasniegtie rezultāti

 

Aktivitātes Nr

 

Projekta aktivitātes nosaukums

 

 

Rezultāts (produkts vai pakalpojums)

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Plānots projekta iesniegumā

Reāli sasniegts līdz 2011-01-07

Mērvienība

1.

Pētniecības grupas izveide, projekta vadība un aktivitāšu koordinācija

Zinātniskās grupas izveide

 

Atskaišu sagatavošana un iesniegšana

 

31.5

 

 

12

31.5

 

 

6

 

Pilna laika ekvivalenti

 

Atskaite

2.

Vīrusveidīgo daļiņu funkcionālā un strukturālā izpēte potenciālo vakcīnu radīšanai

Publicēti vai publicēšanai iesniegti zinātniski raksti starptautiski citējamos izdevumos

 

VVD trīsdimensionālās struktūras

 

Metodika vīrusu detektēšanai apkārtējā vidē

 

Metodika VVD virsmas modifikācijai

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

-

 

 

 

-

 

Publikācija vai manuskripts

 

 

 

Koordināšu failu skaits PDB datu bankā

 

Metodes detalizēts apraksts

 

Metodes detalizēts apraksts

3.

Cilvēka patoloģiju ģenētiskā izpēte un gēnu diagnostiku izveidošana

Publicēti vai publicēšanai iesniegti zinātniski raksti

 

Neinvazīvas prenatālās DNS diagnostikas testa metodika

 

Metodika T2D un KSS vienlaicīgai genotipēšanai diagnostikas vajadzībām

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

6

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

Publikācija vai manuskripts

 

 

 

Metodes detalizēts apraksts

 

 

Metodes detalizēts apraks

4.

Vēža veidošanās un rezistences molekulāro mehānismu izpēte un audzēju antigēnu identificēšana

Publicēti vai publicēšanai iesniegti zinātniski raksti

 

Audzēju antigēnu molekulārs un imunoloģisks raksturojums

5

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

-

Publikācija vai manuskripts

 

 

Ieraksti Audzēju Antigēnu datu bāzē

5.

Projekta publicitāte

Plāksne telpās

 

Preses relīze

 

Informēšana masu medijos

 

Informācijas plāksnes

 

Tīmekļa vietnes izveide

 

Informācijas atjaunošana tīmekļa vietnē

15

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

12

15

 

-

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

6

Plāksne

 

Relīze

 

Intervija

 

 

Plāksne

 

 

Tīmekļa vietne

 

 

Tīmekļa vietne