1. Fundamētālie un lietišķie pētījumu projekti
7. Molekulārā bioloģija, mukrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija
Reģ. Nr. Nozare Termiņš Vārds Vadītājs Nosaukums
03.0986 7 2oo7 Dace Skrastiņa Jauno gēnu terapijas vektoru imunoloģiskā raksturošana
04.1138 7 2007 Ainārs Leončiks Ubikvitīna proteolīzes sistēma un apoptozes regulācija
04.1139 7 2007 Una Riekstiņa Hepatīta B vīrusa korantigēna un imūnsistēmas mijiedarbības raksturošana
04.1140 7 2007 Anatolijs Šaripo Ksenobiotiķu modificējošā citohroma P450 2E1 degradācijas un stabilizācijas mehānismi
04.1141 7 2006 Regīna Renhofa Vīrusiem līdzīgās rekombinantās himērās Qbeta fāga apvalka proteīna un HBV virsmas proteīnu veidotās daļiņas-mijiedarbības ar hepatocītu šūnu kultūrām izpēte
04.1142 7 2007 Tatjana Voronkova Kāmju poliomas vīrusa apvalka proteīna VP1 izmantošana DNS iepakošanai un pārnesei
04.1143 7 2006 Aija Linē Bioinformātikas metodes izstrādāšana audzēju specifisko alternatīvā splaisinga variantu identificēšanai
04.1144 7 2007 Andris Kazāks Rekombinantu hantavīrusu antigēnu pielietošana diagnostikā; vīrusa genoma sekvenču izolēšana un salīdzinoša analīze
04.1145 7 2007 Ēriks Jankevics Aktivētu T šūnu kodolu faktoru funkcionālie pētījumi
04.1146 7 2007 Normunds Līcis Molekulārā evolūcija kā metode un kā process
04.1148 7 2007 Tatjana Kozlovska HCV un citu RNS vīrusu replikācijas modelēšana
04.1149 7 2006 Andris Zeltiņš Augu sobemovīrusu kapsīdu veidošanās mehānismi
05.1622 7 2008 Tatjana Kozlovska Hepatīta B core antigēna foldings un degradācija
05.1623 7 2008 Aija Linē Pre-mRNS splaisinga defekti audzējos: sastopamības biežums un imunogenitāte
05.1624 7 2008 Pauls Pumpēns Jauni himēro vakcīnu prototipi: Rietumnīlas (WNV) vīruss
05.1625 7 2008 Inta Vasiļjeva Ar iedzimto augšanas hormona deficītu saistīto gēnu mutāciju pētījumi Latvijas populācijā
05.1626 7 2008 Irina Sominska Anti-HCV vakcīnas prototipu konstruēšana
05.1627 7 2008 Jānis Kloviņš Centrālajā nervu sistēmā lokalizēto G- proteīna saistīto receptoru strukturāli- funkcionāla izpēte un jaunu ligandu noskaidrošana
05.1628 7 2007 Viesturs Baumanis Latvijā sastopamo ērču pārnēsāto infekciju -ērlihiozes , laima boreliozes un ērču encefalīta izsaucēju molekulāri ģenētiska izpēte
05.1629 7 2007 Regīna Renhofa Vīrusiem līdzīgās bakteriofāgu apvalka proteīna veidotās daļiņas- rekonstrukcija un pakošana in vitro
05.1630 7 2008 Indulis Cielēns Rekombinantas bakterofāga GA daļiņas radīšana un izmantošana gēnu transportam un imunoloģiski aktīvu epitopu eksponēšanai
05.1631 7 2008 Andris Dišlers E. coli, S. cerevisiae un P. pastoris ekspresijas sistēmu kombinēta pielietošana funkcionālu rekombinanto proteīnu iegūšanai
05.1632 7 2008 Laima Tihomirova Ginekoloģisko onkoloģisko saslimšanu ģenētiskās predisponētības molekulārie pētījumi
07.2083 7 2007 Olita Heisele MC1R gēna variantu loma melanomas attīstībā pacientiem ar un bez izmaiņāmCDKN2A un CDK4 gēnos
8. Medicīnas zinātnes
04.1147 8 2006 Pauls Pumpēns Himēro melanomas vakcīnu kandidātu konstruēšana
04.1344.1 8 2007 Irina Sominska Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti
05.1634 8 2008 Jekaterina Ērenpreisa DNS dubultpārravumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju
05.1634.1 8 2008 Jekaterina Ērenpreisa DNS dubultpārravumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju
06.1983 8 2007 Liene Nikitina Zake MICA un MICB mikrosatelītu un MICA ekstracelulāro funkcionālo polimorfismu, kā arī citu MHC kompleksa mikrosatelītu analīze Juvenīlā Indipātiskā artrīta pacientiem Latvijā
2. Sadarbības projekti
05.0023. Latvijas populācijas genofonda izpēte saistībā ar cilvēka patoloģiju
05.0023.01.1   2008 Jānis Kloviņš Metabolisma un homeostāzes regulācijas ģenētisko faktoru izpēte
05.0023.02.1   2008 Normunds Līcis Koronālās sirds slimības molekulārā genētika
05.0023.03.1   2008 Aija Linē Farmakoģenētikas loma onkoloģisko slomību terapijā
05.0023.04.1   2008 Laima Tihomīrova Ģenētisko faktoru ietekme uz krūts un olnīcu iedzimto ļaundabīgo audzēju veidošanos
05.0023.05.1   2008 Viesturs Baumanis Latvijas populācijas molekuāri ģenētiskais raksturojums
05.0023.09.1   2008 Inta Vasiļjeva Monogēno slimību izraisošo un patoģenēzi ietekmējošo mutāciju diagnosticēšana
05.0023.09.1   2008 Elmārs Grēns Molekulāri ģenētisko analīzes metožu uzstrāde un izmantošana ģenētiskajos pētījumos: Latvijas genoma centra pakalpojumi
06.0035 2009 Akūtas un Hroniskas infekcijas: to ierosinātāju patoģenitātes, persistences un rezistences attīstības mehānismi, efektīvas diagnostikas un ārstēšanas ceļi
06.0035.01.2   2009 Pauls Pumpēns Molekulāro principu ieviešana vīrusu hepatītu diagnostikā, prognostikā, ārstēšanā un izplatības ierobežošanā
06.0035.07.1   2009 Viesturs Baumanis Tuberkulozes kompleksa un citu mikobaktēriju ģenētisko tipu molekulārā analīze un tās rezultātu pielietošana tuberkulozes ārstēšanā un profilaksē