13.07.2020 at 19:48:28    

 Welcome, Guest. Please Login.
 
2010. gada 4. janvārī BMC tika uzsākta ESF projekta: „ Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde” realizācija
 
 
Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2010. gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris)
Projekta kopējais finansējums: 1 405 400 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Kaspars Tārs, e-pasts kaspars@biomed.lu.lv
Projekta administratīvā vadītāja Dr. Liene Ņikitina-Zaķe, e-pasts lienik@biomed.lu.lv

 
Projekta iesnieguma veidlapa
Projekta plānojums
Projekta gaitā tapušās publikācijas
Projekta gaitā tapušās konferenču tēzes
Projekta ietvaros aizstāvētie zinātniskie darbi
Projektā plānoto rezultātu izpilde
 
Projekta īss apraksts

 
Projekta galvenais mērķis ir jaunas zinātniskas grupas izveide, kas ar modernās molekulārās bioloģijas metodēm dotu nozīmīgu ieguldījumu ar medicīnu saistītu problēmu risināšanā Latvijā. Projekts ir starpdisciplinārs un ietver bioloģijas, ķīmijas un medicīnas nozares. Kopumā projektā paredzētas trīs savstarpēji saistītas zinātniskas aktivitātes: (1) vīrusveidīgo daļiņu (VVD) strukturāla un funkcionāla izpēte, kā rezultātā tiks noskaidrots to potenciālais pielietojums vakcīnu izstrādē; (2) cilvēka pataloģiju ģenētiska izpēte, kuras rezultātā tiks noskaidrots ģenētisko faktoru kopums, kas būtiski ietekmē vairāku nopietnu slimību rašanos, un atklāta jaunu gēnu loma slimību attīstībā, kā arī izstrādātas gēnu diagnostikas metodes savlaicīgai slimību prognozēšanai un pareizai terapijas izvēlei. (3) vēža izpēte, kuras rezultātā tiks iegūta dziļāka izpratne par vairāku Latvijā bieži sastopamu vēža veidu veidošanās un terapijas rezistences molekulārajiem mehānismiem, kā arī identificēti jauni audzēju antigēni, kas var tikt izmantoti kā mērķi terapeitisku pret-vēža vakcīnu konstruēšanai un/vai VVD adresēšanai.
 
Informācija aktualizēta 30-06-2011
Discuss in forum
 
Date: 01.10.2010 at 17:22:26
 
   ERAF


 
2011. gada 1. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta „Iedzimto neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrāde” īstenošana.
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 271 175,00 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.med. Baiba Lāce
 
Projekta vispārīgais mērķis - Sabiedrības veselības uzlabošana, uzlabojot neiromuskulāro slimību diagnostiku.
Projekta specifiskais mērķis - Jaunas DNS diagnostikas metodes izveidošana pārmantotajām muskuļu distrofijas slimībām medicīnas zinātnē.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
 • Algoritma izveide;
 • Muskuļi distrofiju SNP izvēle un verifikācija;
 • Analizējamā testa izvēle un pārbaude, patenta sagatavošana, DNS diagnostikas testa prototipa izveide;
 • Nukleotīdu atkārtojumu skaita polimorfismu analīzes metodes, izvēle un analīze;
 • Neiromuskulāro slimību pacientu reģistra izveide.Atskaite par projekta pirmo ceturksni (01.01.2011.-31.03.2011)
 
Pacientu datubāzes izveide
Apkopojot pētījumus un publiski pieejamo neiromuskulāro slimību datubāzes,
izveidota pacientu izmeklējumu anketa. Anketa veidota ar ģenētiskajā izpētē
nozīmīgiem jautājumiem (tautība, ciltskoks u.tml), kā arī klīniskos pētījumos
svarīgiem izmeklējumiem, kas ļauj diferencēt dažādas neiromuskulāro slimību
formas (kreatinīnfosfokināzes līmenis, elektromiogrāfijas dati utml.). Izstrādes
procesā vēl atrodas specifiskie neiroloģiskie izmeklējumi, kas nepieciešami diagnozes
precizēšanai.
 
Molekulārie izmeklējumi
Ne-distrofīna izraisītās muskuļu distrofijas ir ģenētiski heterogēna grupa, tāpēc
sākotnējā etapā ir izveidots plāns par vēlamākajām izmeklēšanas metodēm, atkarībā
no gēnu lieluma un atkārtoto mutāciju biežuma.
Balstoties uz šiem slēdzieniem: plānots veikt CAV3 gēna sekvenēšanu, CAPN3,
SCGA, SCGB, SCGD, SCGF, DYSF, FKRP
un titīna gēnu mutāciju paneļa izveide
analīzei.
CAV3 gēna sekvenēšanai – veikta literatūras un brīvi pieejamo publisko datubāžu
izpēte; atlasīti oligonukleotīdi PCR reakcijas un sekvenēšanas veikšanai; izstrādāta
CAV3 metode PCR reakcijai un sekvenēšanai. Veikta DNS diagnostika pirmajiem
pacientiem CAV3 gēnam.
CAPN3, SCGA, SCGB, SCGD, SCGF, DYSF gēniem veikta literatūras analīze.
Izmanotojot Leidenes muskuļu distrofijas un Cilvēka Ģenētisko variāciju datubāzi,
atrastas 200 etiopatoloģiskas mutācijas. Pārbaudot un verificējot attiecībā uz Illumina
GoldenGate tehnoloģiju, izmantojot Illumina programmatūru, penelī iekļaujamo
mutāciju skaits samazināts līdz 100.
Discuss in forum
 
Date: 31.03.2011 at 00:53:13
   ERAF


 
2011. gada 1. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta „Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam” īstenošana
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 284 419,00 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Jānis Kloviņš
 
Projekta vispārīgais mērķis - Izstrādāt un pielietot efektīvu uz šūnām bāzētu metodi potenciālo terapeitisko vielu monitoringam un receptoru funkcionāliem pētījumiem, kas kāpinātu farmācijas uzņēmumu konkurent spēju un eksporta pieaugumu Latvijā.
Projekta specifiskais mērķis - Izveidot rekombinantas ekspresijas sistēmas cilvēka adrenokortikotropā hormona (MC2R) un GPR119 receptoru ligandu skrīningam transformētās rauga un zīdītāju šūnas. Izveidot cilvēka adrenokortikotropā hormona (MC2R) un GPR119 receptoru funkcionālo testu prototipus un izstrādāt šo receptoru potenciāli terapeitisko vielu farmakoloģiskās testēšanas pakalpojumu.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
 • Izveidot rekombinantas ekspresijas konstrukcijas, kas ekspresē cilvēka adrenokortikotropā hormona (MC2R) un GPR119 receptorus transformētajās rauga un zīdītāju šūnās;
 • Izveidot transformēto eikariotu šūnu kultūras, kuras stabili ekspresē cilvēka MC2R un GPR119 receptorus;
 • Validēt šūnas un metodi MC2R un GPR119 receptoru potencionālo aktīvo vielu skrīnēšanai;
 • Rūpnieciskā pētījuma rezultātā iegūto GPCR aktīvo vielu farmakoloģisko un funkcionālo testu prototipa izstrāde;
 • GPCR aktīvo vielu farmakoloģiskās testēšanas pakalpojumu izstrāde;
 • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
 • Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

 


 
Projekta ietvaros ir izveidoti vairāki rekombinanti vektori, kas paredzēti:
• cilvēka MC2R un MRAP palīgproteīna koekspresijai raugu un zīdītāju šūnās;
• cilvēka GPR119 receptora ekspresijai raugu un zīdītāju šūnās;
• ar fluorescento proteīnu (GFP) C-terminālajā galā sajūgto MC2R- un GPR119
receptoru ekspresijai zīdītāju šūnās.
Šobrīd notiek šo rekombinanto receptoru funkcionalitātes un ekspresijas līmeņa
pārbaude.
Discuss in forum
 
Date: 31.03.2011 at 00:53:13
   ERAF


 
2011. gada 1. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta „Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē” īstenošana.
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 409 860,00 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Jānis Kloviņš
 
Projekta vispārīgais mērķis - Ieviest dislipidēmijas un sirds slimību ģenētiskā riska noteikšanu Latvijā, uzlabot sirds slimību profilaksi un ārstēšanu, palielināt Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un samazināt mirstību, palielināt biofarmācijas uzņēmumu konkurētspēju un farmācijas produktu eksporta pieaugumu Latvijā.
Projekta specifiskais mērķis - Izstrādāt inovatīvas dilsipidēmijas ģenētiskās diagnostikas metodes un tehnoloģijas, noskaidrot optimālos ģenētisko marķieru paneļus sirds slimību riska novēršanai, izstrādāt diagnostikas testu komplektu prototipus komerciālai izmantošanai, ieviest dislipidēmijas ģenētiskās diagnostikas pakalpojumu Latvijā un izstrādāt profilakses un terapijas pasākumu algoritmus.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
 • Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija;
 • Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde;
 • Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/ terapijas algoritma izstrāde;
 • Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipa izstrāde.
 • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
 • Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

 
Uz doto brīdi tiek apkopota publikācijās un datubāzēs pieejamā informācija par nozīmīgākajiem kandidātgēniem un to mutācijām/polimorfismiem, kas ietekmē lipīdu metabolisma regulāciju. Šajos pētījumos īpaša uzmanība tiek pievērsta CELSR2, FADS2, FADS3, HMGCR, ABCG5, DNAH11, NCAN, TRIB1, DOCK7, 11q23.3 lokusiem, kas daudzās populācijās uzrādījuši būtiski izmainītus lipīdu koncentrāciju profilus. Paralēli tiek arī veikti pirmo visplašāk aprakstīto ar dislipidēmiju saistīto polimorfismu genotipēšana Latvijas populācijā. Šajā periodā arī notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Karolinskas universitāti Stokholmā, Zviedrijā.
 


Turpinoties projektam no valsts iedzīvotāju genoma datubāzes tiek atlasīta tālākajiem pētījumiem nepieciešamā dažādu lipīdu metabolisma slimību pacientu paraugkopa, kā arī tiek atlasīta līdzvērtīga kontroles – (ar lipīdu metabolisma slimībām nesirgstošu) personu paraugkopa. Abas paraugkopas izmēģinājuma kārtā tiks skrīnētas ar jaunizveidoto pirmo dislipidēmijas ģenētiskās diagnostikas paneļa prototipu. Pēc iegūto rezultātu analīzes un validēšanas paneļa prototipa polimorfismu sastāvs tiks optimizēts, aizstājot Latvijas populācijā retus zema efekta polimorfismus ar citiem biežākiem un potenciāli ietekmīgākiem polimorfismiem. Paralēli šiem darbiem turpinās jaunu - Latvijas populācijā izplatītu ar dažādām lipīdu metabolisma slimībām saistītu polimorfismu meklējumi.
Discuss in forum
 
Date: 31.03.2011 at 00:53:13
   ERAF


 
2011. gada 3. janvārī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta „Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde” īstenošana.
 
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044
Projekts tiek īstenots 36 mēnešu laikā, sākot no 2011. gada 3. janvāra.
Projekta kopējais finansējums: 367 428 LVL
Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Aija Linē
 
Kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir, izmantojot modernas molekulārās bioloģijas metodes, izstrādāt un validēt principiāli jaunu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un/vai prognostikas testu, kas dod iespēju atklāt audzējus agrīnā stadijā un prognozēt slimības gaitu, tādējādi sekmējot zinātnes un ražošanas integrāciju un dodot ieguldījumu sabiedrības veselības aprūpes uzlabošanā un tautsaimniecības attīstībā.  
Projekta specifiskais mērķis ir identificēt autoantivielu biomarķieru paneļus, kas ir izmantojami kuņģa un prostatas vēža diagnostiskā un/vai prognostikā, uz to bāzes izstrādāt multipleksu seroloģisko testu prototipus un tos testēt, lai noskaidrotu to tehniskos un diagnostiskos rādītājus (technical and diagnostic performance).
Projekta ietvaros īstenotais pētījums ir starpdisciplinārs – tas ietver bioloģijas, medicīnas un datorzinātnes nozares un atbilst MK noteikumu Nr. 752 punktā 4.2.4. noteiktajam prioritārajam zinātnes virzienam – sabiedrības veselība.  
Projekts atbilst ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta kritērijiem, jo projektu īsteno zinātniska institūcija, kas atbilst MK noteikumu Nr. 752 3.1.1. apakšpunktā sniegtajai definīcijai, intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no tās pamatdarbības, tiek nodotas publiskā valdījumā un tiks nodrošināta projekta rezultātu publiska pieejamība.  
Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu, paredzēts īstenot šādas aktivitātes:
1. Pētniecība:
1.1. Rūpnieciskais pētījums – izpētes darbs, kura mērķis ir identificēt unikālu audzēju antigēnu kombināciju, ar kuras palīdzību iespējams noteikt autoantivielu kā diagnostisku/prognostisku biomarķieru klātbūtni serumā, un novērtēt to diagnostisko nozīmi, un ietver sekojošus uzdevumus:
1.1.1. Seruma paraugu un klīniskās informācijas biobankas izveidošana;
1.1.2. Kuņģa vēža diagnostikas biomarķieru paneļa izveidošana;
1.1.3. Prostatas vēža diagnostikas un/vai prognostikas biomarķieru paneļa izveidošana.
1.2. Eksperimentālā izstrāde, kuras mērķis ir noskaidrot piemērotāko tehnoloģisko risinājumu klīnikā pielietojamu vēža diagnostikas un/vai prognostikas testu izstrādei,  izgatavot testu prototipus un tos testēt, un ietver sekojošus uzdevumus:
1.2.1. Rekombinanto proteīnu mikročipu un Luminex xMAP mikrosfēru tehnoloģiju piemērotības izvērtēšana multipleksa seroloģiska testa izstrādei;
1.2.2. Multipleksu seroloģisko testu prototipu izstrāde un testēšana.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.  
Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, 36 mēnešu laikā, sākot ar 2011. gada 3. janvāri. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 367 428 lati, no kā 339 870 latus sastāda ERAF finansējums.
 


 
Projekta īstenošanas pirmajā pusgadā ir veiktas sekojošas aktivitātes:  
 •  Iesākts darbs pie kuņģa un prostatas vēža pacientu seruma paraugu biobankas un klīniskās informācijas datubāzes veidošanas – ir izstrādāta klīniskās informācijas anketa un sistēma paraugu vākšanai, pacientu iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji, un pētījumā iesaistīti vairāk kā 100 pacienti.  
 •  Analizējot iepriekš iegūtos autoantivielu profilus, kā arī fāga displeja vektoros klonējot zināmus audzēju antigēnus (BIRC5, MAGEA3, TYR, SPAG u.c.), izveidots 169 kuņģa vēža antigēnu panelis un tas sagatavots rekombinanto fāgu mikročipu izgatavošanai (rekombinanto fāgu panelis ir amplificēts, veiktas PCR-balstītas kvalitātes kontroles tā tīrības novērtēšanai un alikvotēts replikācijas platēs).  
 •  Optimizēta metodika rekombinanto fāgu mikročipu printēšanai un izgatavoti mikročipi 600 seruma paraugu testēšanai;  
 •  Izstrādāts tehniskais protokols rekombinanto proteīnu mikročipu un Luminex xMAP mikrosfēru tehnoloģiju salīdzināšanai, izvēlēti modeļantigēni un iesākts darbs pie Halo-Tag hibrīdo proteīnu produkcijas.
Discuss in forum
 
Date: 31.03.2011 at 00:53:13


 
2010. gada 1. aprīlī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekta „Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā” īstenošana.
 
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004
Projekts tiek īstenots 36 mēnešu laikā, sākot no 2010. gada 1. aprīļa.
Projekta kopējais finansējums: 205 000 LVL
Projekta vadītāja: Dr. Aija Linē
 
Kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra atpazīstamību Eiropas zinātnes telpā un sekmēt biomedicīnas jomā strādājošo zinātnieku iesaistīšanos Eiropas Savienības un citās starptautiskās sadarbības programmās.
Šī mērķa sasniegšanai projekta ietvaros paredzēts īstenot sekojošas aktivitātes:
 • (1)      nodrošināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) zinātniekiem iespējas piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos BMC attīstības stratēģijā definētajos pētījumu virzienos;
 • (2)      izplatīt BMC pētniecības rezultātus starptautiskā zinātnieku vidē un to popularizēt dažādās mērķa grupās Latvijā un pasaulē;
 • (3)      mērķtiecīgi attīstīt sadarbību ar BMC profilam atbilstošajiem vadošajiem pētniecības centriem Eiropā un ASV;
 • (4)      sagatavot iesniegumus ES 7. Ietvara programmas projektu konkursiem.
  Sekmīgas šī projekta realizācijas gadījumā tiks sagatavoti vismaz 5 starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi Latvijas dalībai ES 7. Ietvara programmā, kas ļaus piesaistīt ievērojamus finansu resursus, kā arī būtiski paaugstināta Latvijas biomedicīnas pētījumu atpazīstamība Eiropā un citur pasaulē un attīstīti starptautiskās sadarbības tīkli, kas nākotnē pavērs daudz plašākas iespējas Latvijas dalībai ES un citās starptautiskās pētījumu programmās sabiedrības veselības un dzīvības zinātņu pētījumu virzienos.

Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā 36 mēnešu laikā, sākot no 2010. gada 1. aprīļa. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 205 000 Ls.
 


 
BMC tiek turpināta ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekta Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 “Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā” īstenošana. Šī projekta ietvaros līdz 2011. gada 30. jūnijam ir veiktas sekojošas aktivitātes:  
 
(1)   Ir sagatavoti un iesniegti 3 starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi sekojošos ES 7. IP projektu konkursos: FP7-HEALTH.2011. 2.4.1-2, FP7-HEALTH-2011-two stage un FP7-REGPOT-2011-1;
(2)   BMC zinātnieki ir piedalījušies 42 starptautiskos zinātnes kongresos un konferencēs, tajās sniedzot 8 mutiskas prezentācijas un 36 stenda referātus BMC nozīmīgākajos pētījumu virzienos – cilvēka genoma izpētē, molekulārajā bioloģijā, virusoloģijā, imununoloģijā, vēža šūnu bioloģijā utt;
(3)   BMC zinātnieki ir viesojušies IPATIMUP (Porto, Portugālē), Southamptonas Universitātē (Lielbritānija), Haifā (Izraēla) un Upsalas BMC (Zviedrija), kur snieguši prezentācijas par savu pētījumu virzieniem un apsprieduši zinātniskas sadarbības iespējas, strādājuši pie kopēju publikāciju un projektu pieteikumu sagatavošanas;
(4)   BMC ir organizēti 5 zinātniski semināri ar ārvalstu vieslektoru piedalīšanos;
(5)   Ar šī projekta atbalstu izdotas 4 publikācijas augsta līmeņa starptautiski citējamos zinātniskos izdevumos.
(6)   Notiek darbs pie jaunas BMC oficiālās mājas lapas izveidošanas un informatīva bukleta izdošanas.
Discuss in forum
 
Date: 09.04.2010 at 14:19:26