Latvian BioMedical Research & Study Center
http://bmc.biomed.lu.lv/site/main/cgi/YaBB.cgi
Public Category >> ESF projects >> Re: ES struktūrfondu projekti
http://bmc.biomed.lu.lv/site/main/cgi/YaBB.cgi?num=1270811967

Message started by Svetlana on 09.04.2010 at 14:19:26

Title: Re: ES struktūrfondu projekti
Post by Svetlana on 09.04.2010 at 14:19:26

http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/es_fondu_sauklis.jpg
http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/es__lv.jpg http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/eraf_pilns_lv.jpg

2010. gada 1. aprīlī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekta „Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā” īstenošana.

Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004
Projekts tiek īstenots 36 mēnešu laikā, sākot no 2010. gada 1. aprīļa.
Projekta kopējais finansējums: 205 000 LVL
Projekta vadītāja: Dr. Aija Linē

Kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra atpazīstamību Eiropas zinātnes telpā un sekmēt biomedicīnas jomā strādājošo zinātnieku iesaistīšanos Eiropas Savienības un citās starptautiskās sadarbības programmās.
Šī mērķa sasniegšanai projekta ietvaros paredzēts īstenot sekojošas aktivitātes:
  • (1)      nodrošināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) zinātniekiem iespējas piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos BMC attīstības stratēģijā definētajos pētījumu virzienos;
  • (2)      izplatīt BMC pētniecības rezultātus starptautiskā zinātnieku vidē un to popularizēt dažādās mērķa grupās Latvijā un pasaulē;
  • (3)      mērķtiecīgi attīstīt sadarbību ar BMC profilam atbilstošajiem vadošajiem pētniecības centriem Eiropā un ASV;
  • (4)      sagatavot iesniegumus ES 7. Ietvara programmas projektu konkursiem.
    Sekmīgas šī projekta realizācijas gadījumā tiks sagatavoti vismaz 5 starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi Latvijas dalībai ES 7. Ietvara programmā, kas ļaus piesaistīt ievērojamus finansu resursus, kā arī būtiski paaugstināta Latvijas biomedicīnas pētījumu atpazīstamība Eiropā un citur pasaulē un attīstīti starptautiskās sadarbības tīkli, kas nākotnē pavērs daudz plašākas iespējas Latvijas dalībai ES un citās starptautiskās pētījumu programmās sabiedrības veselības un dzīvības zinātņu pētījumu virzienos.

Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā 36 mēnešu laikā, sākot no 2010. gada 1. aprīļa. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 205 000 Ls.BMC tiek turpināta ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekta Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 “Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā” īstenošana. Šī projekta ietvaros līdz 2011. gada 30. jūnijam ir veiktas sekojošas aktivitātes:

(1)   Ir sagatavoti un iesniegti 3 starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi sekojošos ES 7. IP projektu konkursos: FP7-HEALTH.2011. 2.4.1-2, FP7-HEALTH-2011-two stage un FP7-REGPOT-2011-1;
(2)   BMC zinātnieki ir piedalījušies 42 starptautiskos zinātnes kongresos un konferencēs, tajās sniedzot 8 mutiskas prezentācijas un 36 stenda referātus BMC nozīmīgākajos pētījumu virzienos – cilvēka genoma izpētē, molekulārajā bioloģijā, virusoloģijā, imununoloģijā, vēža šūnu bioloģijā utt;
(3)   BMC zinātnieki ir viesojušies IPATIMUP (Porto, Portugālē), Southamptonas Universitātē (Lielbritānija), Haifā (Izraēla) un Upsalas BMC (Zviedrija), kur snieguši prezentācijas par savu pētījumu virzieniem un apsprieduši zinātniskas sadarbības iespējas, strādājuši pie kopēju publikāciju un projektu pieteikumu sagatavošanas;
(4)   BMC ir organizēti 5 zinātniski semināri ar ārvalstu vieslektoru piedalīšanos;
(5)   Ar šī projekta atbalstu izdotas 4 publikācijas augsta līmeņa starptautiski citējamos zinātniskos izdevumos.
(6)   Notiek darbs pie jaunas BMC oficiālās mājas lapas izveidošanas un informatīva bukleta izdošanas.

Latvian BioMedical Research & Study Center » Powered by YaBB 2.1!
YaBB © 2000-2005. All Rights Reserved.