13.07.2020 at 20:58:02    

 Welcome, Guest. Please Login.
Pages: 1
ES struktūrfondu projekti (Read 20519 times)
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
ES struktūrfondu projekti
15.03.2010 at 15:49:14
 
Back to top
 
 

The Administrator.
View Profile   IP Logged
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #1 - 09.04.2010 at 14:19:26
 


 
2010. gada 1. aprīlī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekta „Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā” īstenošana.
 
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004
Projekts tiek īstenots 36 mēnešu laikā, sākot no 2010. gada 1. aprīļa.
Projekta kopējais finansējums: 205 000 LVL
Projekta vadītāja: Dr. Aija Linē
 
Kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra atpazīstamību Eiropas zinātnes telpā un sekmēt biomedicīnas jomā strādājošo zinātnieku iesaistīšanos Eiropas Savienības un citās starptautiskās sadarbības programmās.
Šī mērķa sasniegšanai projekta ietvaros paredzēts īstenot sekojošas aktivitātes:
 • (1)      nodrošināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) zinātniekiem iespējas piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos BMC attīstības stratēģijā definētajos pētījumu virzienos;
 • (2)      izplatīt BMC pētniecības rezultātus starptautiskā zinātnieku vidē un to popularizēt dažādās mērķa grupās Latvijā un pasaulē;
 • (3)      mērķtiecīgi attīstīt sadarbību ar BMC profilam atbilstošajiem vadošajiem pētniecības centriem Eiropā un ASV;
 • (4)      sagatavot iesniegumus ES 7. Ietvara programmas projektu konkursiem.
  Sekmīgas šī projekta realizācijas gadījumā tiks sagatavoti vismaz 5 starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi Latvijas dalībai ES 7. Ietvara programmā, kas ļaus piesaistīt ievērojamus finansu resursus, kā arī būtiski paaugstināta Latvijas biomedicīnas pētījumu atpazīstamība Eiropā un citur pasaulē un attīstīti starptautiskās sadarbības tīkli, kas nākotnē pavērs daudz plašākas iespējas Latvijas dalībai ES un citās starptautiskās pētījumu programmās sabiedrības veselības un dzīvības zinātņu pētījumu virzienos.

Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā 36 mēnešu laikā, sākot no 2010. gada 1. aprīļa. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 205 000 Ls.
 


 
BMC tiek turpināta ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekta Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 “Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā” īstenošana. Šī projekta ietvaros līdz 2011. gada 30. jūnijam ir veiktas sekojošas aktivitātes:  
 
(1)   Ir sagatavoti un iesniegti 3 starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi sekojošos ES 7. IP projektu konkursos: FP7-HEALTH.2011. 2.4.1-2, FP7-HEALTH-2011-two stage un FP7-REGPOT-2011-1;
(2)   BMC zinātnieki ir piedalījušies 42 starptautiskos zinātnes kongresos un konferencēs, tajās sniedzot 8 mutiskas prezentācijas un 36 stenda referātus BMC nozīmīgākajos pētījumu virzienos – cilvēka genoma izpētē, molekulārajā bioloģijā, virusoloģijā, imununoloģijā, vēža šūnu bioloģijā utt;
(3)   BMC zinātnieki ir viesojušies IPATIMUP (Porto, Portugālē), Southamptonas Universitātē (Lielbritānija), Haifā (Izraēla) un Upsalas BMC (Zviedrija), kur snieguši prezentācijas par savu pētījumu virzieniem un apsprieduši zinātniskas sadarbības iespējas, strādājuši pie kopēju publikāciju un projektu pieteikumu sagatavošanas;
(4)   BMC ir organizēti 5 zinātniski semināri ar ārvalstu vieslektoru piedalīšanos;
(5)   Ar šī projekta atbalstu izdotas 4 publikācijas augsta līmeņa starptautiski citējamos zinātniskos izdevumos.
(6)   Notiek darbs pie jaunas BMC oficiālās mājas lapas izveidošanas un informatīva bukleta izdošanas.
Back to top
 
« Last Edit: 13.07.2011 at 20:55:14 by YaBB Administrator »  

The Administrator.
View Profile   IP Logged
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #2 - 31.03.2011 at 00:50:42
 


 
2011. gada 3. janvārī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta „Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde” īstenošana.
 
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044
Projekts tiek īstenots 36 mēnešu laikā, sākot no 2011. gada 3. janvāra.
Projekta kopējais finansējums: 367 428 LVL
Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Aija Linē
 
Kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir, izmantojot modernas molekulārās bioloģijas metodes, izstrādāt un validēt principiāli jaunu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un/vai prognostikas testu, kas dod iespēju atklāt audzējus agrīnā stadijā un prognozēt slimības gaitu, tādējādi sekmējot zinātnes un ražošanas integrāciju un dodot ieguldījumu sabiedrības veselības aprūpes uzlabošanā un tautsaimniecības attīstībā.  
Projekta specifiskais mērķis ir identificēt autoantivielu biomarķieru paneļus, kas ir izmantojami kuņģa un prostatas vēža diagnostiskā un/vai prognostikā, uz to bāzes izstrādāt multipleksu seroloģisko testu prototipus un tos testēt, lai noskaidrotu to tehniskos un diagnostiskos rādītājus (technical and diagnostic performance).
Projekta ietvaros īstenotais pētījums ir starpdisciplinārs – tas ietver bioloģijas, medicīnas un datorzinātnes nozares un atbilst MK noteikumu Nr. 752 punktā 4.2.4. noteiktajam prioritārajam zinātnes virzienam – sabiedrības veselība.  
Projekts atbilst ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta kritērijiem, jo projektu īsteno zinātniska institūcija, kas atbilst MK noteikumu Nr. 752 3.1.1. apakšpunktā sniegtajai definīcijai, intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no tās pamatdarbības, tiek nodotas publiskā valdījumā un tiks nodrošināta projekta rezultātu publiska pieejamība.  
Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu, paredzēts īstenot šādas aktivitātes:
1. Pētniecība:
1.1. Rūpnieciskais pētījums – izpētes darbs, kura mērķis ir identificēt unikālu audzēju antigēnu kombināciju, ar kuras palīdzību iespējams noteikt autoantivielu kā diagnostisku/prognostisku biomarķieru klātbūtni serumā, un novērtēt to diagnostisko nozīmi, un ietver sekojošus uzdevumus:
1.1.1. Seruma paraugu un klīniskās informācijas biobankas izveidošana;
1.1.2. Kuņģa vēža diagnostikas biomarķieru paneļa izveidošana;
1.1.3. Prostatas vēža diagnostikas un/vai prognostikas biomarķieru paneļa izveidošana.
1.2. Eksperimentālā izstrāde, kuras mērķis ir noskaidrot piemērotāko tehnoloģisko risinājumu klīnikā pielietojamu vēža diagnostikas un/vai prognostikas testu izstrādei,  izgatavot testu prototipus un tos testēt, un ietver sekojošus uzdevumus:
1.2.1. Rekombinanto proteīnu mikročipu un Luminex xMAP mikrosfēru tehnoloģiju piemērotības izvērtēšana multipleksa seroloģiska testa izstrādei;
1.2.2. Multipleksu seroloģisko testu prototipu izstrāde un testēšana.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.  
Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, 36 mēnešu laikā, sākot ar 2011. gada 3. janvāri. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 367 428 lati, no kā 339 870 latus sastāda ERAF finansējums.
 


 
Projekta īstenošanas pirmajā pusgadā ir veiktas sekojošas aktivitātes:  
 •  Iesākts darbs pie kuņģa un prostatas vēža pacientu seruma paraugu biobankas un klīniskās informācijas datubāzes veidošanas – ir izstrādāta klīniskās informācijas anketa un sistēma paraugu vākšanai, pacientu iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji, un pētījumā iesaistīti vairāk kā 100 pacienti.  
 •  Analizējot iepriekš iegūtos autoantivielu profilus, kā arī fāga displeja vektoros klonējot zināmus audzēju antigēnus (BIRC5, MAGEA3, TYR, SPAG u.c.), izveidots 169 kuņģa vēža antigēnu panelis un tas sagatavots rekombinanto fāgu mikročipu izgatavošanai (rekombinanto fāgu panelis ir amplificēts, veiktas PCR-balstītas kvalitātes kontroles tā tīrības novērtēšanai un alikvotēts replikācijas platēs).  
 •  Optimizēta metodika rekombinanto fāgu mikročipu printēšanai un izgatavoti mikročipi 600 seruma paraugu testēšanai;  
 •  Izstrādāts tehniskais protokols rekombinanto proteīnu mikročipu un Luminex xMAP mikrosfēru tehnoloģiju salīdzināšanai, izvēlēti modeļantigēni un iesākts darbs pie Halo-Tag hibrīdo proteīnu produkcijas.
Back to top
 
« Last Edit: 13.07.2011 at 22:39:27 by YaBB Administrator »  

The Administrator.
View Profile   IP Logged
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #3 - 31.03.2011 at 00:53:13
 


 
2011. gada 1. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta „Iedzimto neiromuskulāro slimību jaunu diagnostisko testu izstrāde” īstenošana.
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0223/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/025
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 271 175,00 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.med. Baiba Lāce
 
Projekta vispārīgais mērķis - Sabiedrības veselības uzlabošana, uzlabojot neiromuskulāro slimību diagnostiku.
Projekta specifiskais mērķis - Jaunas DNS diagnostikas metodes izveidošana pārmantotajām muskuļu distrofijas slimībām medicīnas zinātnē.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
 • Algoritma izveide;
 • Muskuļi distrofiju SNP izvēle un verifikācija;
 • Analizējamā testa izvēle un pārbaude, patenta sagatavošana, DNS diagnostikas testa prototipa izveide;
 • Nukleotīdu atkārtojumu skaita polimorfismu analīzes metodes, izvēle un analīze;
 • Neiromuskulāro slimību pacientu reģistra izveide.

 


Atskaite par projekta pirmo ceturksni (01.01.2011.-31.03.2011)
 
Pacientu datubāzes izveide
Apkopojot pētījumus un publiski pieejamo neiromuskulāro slimību datubāzes,
izveidota pacientu izmeklējumu anketa. Anketa veidota ar ģenētiskajā izpētē
nozīmīgiem jautājumiem (tautība, ciltskoks u.tml), kā arī klīniskos pētījumos
svarīgiem izmeklējumiem, kas ļauj diferencēt dažādas neiromuskulāro slimību
formas (kreatinīnfosfokināzes līmenis, elektromiogrāfijas dati utml.). Izstrādes
procesā vēl atrodas specifiskie neiroloģiskie izmeklējumi, kas nepieciešami diagnozes
precizēšanai.
 
Molekulārie izmeklējumi
Ne-distrofīna izraisītās muskuļu distrofijas ir ģenētiski heterogēna grupa, tāpēc
sākotnējā etapā ir izveidots plāns par vēlamākajām izmeklēšanas metodēm, atkarībā
no gēnu lieluma un atkārtoto mutāciju biežuma.
Balstoties uz šiem slēdzieniem: plānots veikt CAV3 gēna sekvenēšanu, CAPN3,
SCGA, SCGB, SCGD, SCGF, DYSF, FKRP
un titīna gēnu mutāciju paneļa izveide
analīzei.
CAV3 gēna sekvenēšanai – veikta literatūras un brīvi pieejamo publisko datubāžu
izpēte; atlasīti oligonukleotīdi PCR reakcijas un sekvenēšanas veikšanai; izstrādāta
CAV3 metode PCR reakcijai un sekvenēšanai. Veikta DNS diagnostika pirmajiem
pacientiem CAV3 gēnam.
CAPN3, SCGA, SCGB, SCGD, SCGF, DYSF gēniem veikta literatūras analīze.
Izmanotojot Leidenes muskuļu distrofijas un Cilvēka Ģenētisko variāciju datubāzi,
atrastas 200 etiopatoloģiskas mutācijas. Pārbaudot un verificējot attiecībā uz Illumina
GoldenGate tehnoloģiju, izmantojot Illumina programmatūru, penelī iekļaujamo
mutāciju skaits samazināts līdz 100.
Back to top
 
« Last Edit: 24.05.2011 at 12:12:56 by YaBB Administrator »  

The Administrator.
View Profile   IP Logged
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #4 - 31.03.2011 at 00:53:13
 


 
2011. gada 1. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta „Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam” īstenošana
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 284 419,00 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Jānis Kloviņš
 
Projekta vispārīgais mērķis - Izstrādāt un pielietot efektīvu uz šūnām bāzētu metodi potenciālo terapeitisko vielu monitoringam un receptoru funkcionāliem pētījumiem, kas kāpinātu farmācijas uzņēmumu konkurent spēju un eksporta pieaugumu Latvijā.
Projekta specifiskais mērķis - Izveidot rekombinantas ekspresijas sistēmas cilvēka adrenokortikotropā hormona (MC2R) un GPR119 receptoru ligandu skrīningam transformētās rauga un zīdītāju šūnas. Izveidot cilvēka adrenokortikotropā hormona (MC2R) un GPR119 receptoru funkcionālo testu prototipus un izstrādāt šo receptoru potenciāli terapeitisko vielu farmakoloģiskās testēšanas pakalpojumu.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
 • Izveidot rekombinantas ekspresijas konstrukcijas, kas ekspresē cilvēka adrenokortikotropā hormona (MC2R) un GPR119 receptorus transformētajās rauga un zīdītāju šūnās;
 • Izveidot transformēto eikariotu šūnu kultūras, kuras stabili ekspresē cilvēka MC2R un GPR119 receptorus;
 • Validēt šūnas un metodi MC2R un GPR119 receptoru potencionālo aktīvo vielu skrīnēšanai;
 • Rūpnieciskā pētījuma rezultātā iegūto GPCR aktīvo vielu farmakoloģisko un funkcionālo testu prototipa izstrāde;
 • GPCR aktīvo vielu farmakoloģiskās testēšanas pakalpojumu izstrāde;
 • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
 • Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

 


Projekta ietvaros ir izveidoti vairāki rekombinanti vektori, kas paredzēti:
• cilvēka MC2R un MRAP palīgproteīna koekspresijai raugu un zīdītāju šūnās;
• cilvēka GPR119 receptora ekspresijai raugu un zīdītāju šūnās;
• ar fluorescento proteīnu (GFP) C-terminālajā galā sajūgto MC2R- un GPR119
receptoru ekspresijai zīdītāju šūnās.
Šobrīd notiek šo rekombinanto receptoru funkcionalitātes un ekspresijas līmeņa
pārbaude.
Back to top
 
« Last Edit: 16.06.2011 at 11:24:30 by YaBB Administrator »  

The Administrator.
View Profile   IP Logged
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #5 - 31.03.2011 at 00:53:13
 


 
2011. gada 1. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta „Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē” īstenošana.
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 409 860,00 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Jānis Kloviņš
 
Projekta vispārīgais mērķis - Ieviest dislipidēmijas un sirds slimību ģenētiskā riska noteikšanu Latvijā, uzlabot sirds slimību profilaksi un ārstēšanu, palielināt Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un samazināt mirstību, palielināt biofarmācijas uzņēmumu konkurētspēju un farmācijas produktu eksporta pieaugumu Latvijā.
Projekta specifiskais mērķis - Izstrādāt inovatīvas dilsipidēmijas ģenētiskās diagnostikas metodes un tehnoloģijas, noskaidrot optimālos ģenētisko marķieru paneļus sirds slimību riska novēršanai, izstrādāt diagnostikas testu komplektu prototipus komerciālai izmantošanai, ieviest dislipidēmijas ģenētiskās diagnostikas pakalpojumu Latvijā un izstrādāt profilakses un terapijas pasākumu algoritmus.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
 • Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija;
 • Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde;
 • Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/ terapijas algoritma izstrāde;
 • Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipa izstrāde.
 • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
 • Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

 
Uz doto brīdi tiek apkopota publikācijās un datubāzēs pieejamā informācija par nozīmīgākajiem kandidātgēniem un to mutācijām/polimorfismiem, kas ietekmē lipīdu metabolisma regulāciju. Šajos pētījumos īpaša uzmanība tiek pievērsta CELSR2, FADS2, FADS3, HMGCR, ABCG5, DNAH11, NCAN, TRIB1, DOCK7, 11q23.3 lokusiem, kas daudzās populācijās uzrādījuši būtiski izmainītus lipīdu koncentrāciju profilus. Paralēli tiek arī veikti pirmo visplašāk aprakstīto ar dislipidēmiju saistīto polimorfismu genotipēšana Latvijas populācijā. Šajā periodā arī notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Karolinskas universitāti Stokholmā, Zviedrijā.
 


Turpinoties projektam no valsts iedzīvotāju genoma datubāzes tiek atlasīta tālākajiem pētījumiem nepieciešamā dažādu lipīdu metabolisma slimību pacientu paraugkopa, kā arī tiek atlasīta līdzvērtīga kontroles – (ar lipīdu metabolisma slimībām nesirgstošu) personu paraugkopa. Abas paraugkopas izmēģinājuma kārtā tiks skrīnētas ar jaunizveidoto pirmo dislipidēmijas ģenētiskās diagnostikas paneļa prototipu. Pēc iegūto rezultātu analīzes un validēšanas paneļa prototipa polimorfismu sastāvs tiks optimizēts, aizstājot Latvijas populācijā retus zema efekta polimorfismus ar citiem biežākiem un potenciāli ietekmīgākiem polimorfismiem. Paralēli šiem darbiem turpinās jaunu - Latvijas populācijā izplatītu ar dažādām lipīdu metabolisma slimībām saistītu polimorfismu meklējumi.
Back to top
 
« Last Edit: 27.06.2011 at 12:42:19 by YaBB Administrator »  

The Administrator.
View Profile   IP Logged
LieNik
Group Leader
***
Posts: 11
Gender: female
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #6 - 08.08.2011 at 16:58:21
 


 
2011. gada 1. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta “Sortāzes inhibitoru atlase antimikrobiālās terapijas nolūkiem” īstenošana.  
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  
Projekta vienošanās Nr. 2010/0312/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/032
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)  
Projekta kopējais finansējums:  456731 LVL  
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. A. Leončiks
Projekta īstenošanas vieta ir APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs,  sadarbības partneris SIA „LabochemLV”.
 
Rezistento mikroorganismu izplatības problēma slimnīcās kļūst arvien aktuālāka, jo rezistentās baktērijas visbiežāk ir nozokomiālo slimību cēlonis. Pat attīstītajās valstīs intrahospitālo slimību prevalence ir augsta un var sasniegt pat 10%, tāpēc šo slimību jaunu ārstniecības līdzekļu izveide ir aktuāla un pieprasīta visā pasaulē. Savukārt mikroorganismu rezistences pieauguma rezultātā veiksmīgai slimību ārstēšanai ir nepieciešami arvien jauni antibakteriālie preparāti.
Piedāvātais pētījums ir saistīts ar grampozitīvo baktēriju antibiotiķu izstrādi, kas balstās uz svarīga bakteriāla fermenta sortāzes A, atbildīgu par patogēna infekciozitāti, inhibīciju. Aprakstītais virziens pagaidām ir jauns un uzskatāms par perspektīvu, jo kā norāda eksperimenti ar dzīvniekiem, sortāzes efektīva inhibēšana var ievērojami samazināt slimības izraisītāja infekciozitāti un rezultātā veicināt organisma izveseļošanos. Jāatzīmē, ka pagaidām pasaules tirgū nav zināms par jau ieviestiem terapeitiskiem līdzekļiem, kuru darbība balstītos uz šī enzīma inhibīcijas izmantošanu, lai gan vairāki ķīmiski savienojumi ar inhibitorām īpašībām ir aprakstīti
 
Projekta vispārīgais mērķis ir jaunu antibakteriālo vielu atlase un modifikācija grampozitīvo mikroorganismu apkarošanai.
Projekta specifiskais mērķis ir grampozitīvo baktēriju šūnapvalka enzīma sortāzes A inhibitoru atlase ar gala pārbaudi dzīvnieku modelī.
 
Mērķu sasniegšanai plānots īstenot šādas aktivitātes:  
 
1.Pētniecība:
     1.1. Rūpnieciskais pētījums – izpētes darbs, lai iegūtu zināšanas un prasmes par jauna produkta   S.aureus sortāzes A enzīma inhibitoru un to organiskās sintēzes tehnoloģijas izstrādi;  
     1.2. Eksprimentālā izstrāde – sortāzes inhibitoru ražošanas metožu izpēte un prototipu izstrāde.  
2. Rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
3. Rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.  
 
Kopumā projektā plānotās aktivitātes ļauj ātri un efektīvi veikt potenciālo antibakteriālo vielu atlasi. Šādi atlasītas vielas tuvākā nākotnē varēs aizvietot mūsdienās rezistento celmu apkarošanai izmantotās antibiotikas. Iegūtais rezultāts, savukārt, varētu dot lielu ekonomisko efektu veselības aprūpes sistēmā, samazinot ārstēšanās ilgumu un izmaksas visos gadījumos, kad slimības izraisītājs ir infekciozs bakteriāls celms, rezistents pret konvenciāliem terapijas līdzekļiem, kā arī ierobežojot nozokomiālo slimību izplatību, kas tādējādi palielinātu darba drošību medicīniskajam personālam un mazinātu saslimšanas risku slimnīcu pacientiem.
____________________________________________
 
Uz šodienu:
 
Projekta sākuma etapā ir ticis iegūts bakteriāli sintezēts un hromatogrāfiski attīrīts aktīvs S. aureus enzīms sortāze A srtA preparatīvos daudzumos ar nolūku izmantot šādi sagatavotu proteīna preparātu turpmākos eksperimentos, lai atlasītu enzīmu inhibējošas mazmolekulāras vielas.
 
Kā nākamais uzdevums, kas ir paveikts ir saistīts ar enzīma aktivitātes fluorimetriskām pārbaudēm, kurās tika izmantoti FRET iezīmēti peptīdu substrāti un attīrīts enzīms, lai izstrādātu standartizētu fluorimetrijas datu iegūšanas un apstrādes protokolu.
 
Lai noskaidrotu srtA enzīma kristalizēšanas apstākļus, kādi būs tālāk nepieciešami plānotajiem enzīma-inhibitoru kompleksu struktūras noteikšanai, ir uzsākta enzīma kristalizācijas apstākļu optimizācijas pārbaude.
 
Papildus jau esošajai ģenētiskajai konstrukcijai lineāras sortāzes ekspresijai, ir izveidotas divas jaunas papildus konstrukcijas ciklizētas sortāzes formas ieguvei bakteriālas ekspresijas rezultātā.
 
Abas iepriekš izveidotās cikliskās sortāzes formas, kuras atšķiras ar dažāda garuma aminoskābju linkeriem csrtA galos tālāk tika bakteriāli ekspresētas un hromatogrāfiski attīrītas izmantojot jonapmaiņas un gēlfiltrācijas metodes, kā arī tika pārbaudīta attīrīto ciklisko enzīmu aktivitāte. Šādu mākslīgi iegūtu ciklizētu enzīmu paaugstinātā stabilitāte kristālos un šķīdumos, iespējams, varēs atvieglot sortāzes-inhibitoru kompleksu struktūru iegūšanu un raksturošanu tālāk paredzētajos kodolmagntiskās rezonanses un rentgenkristalogrāfijas eksperimentos.
Back to top
 
« Last Edit: 08.08.2011 at 20:34:02 by LieNik »  
View Profile   IP Logged
LieNik
Group Leader
***
Posts: 11
Gender: female
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #7 - 09.08.2011 at 13:55:00
 


 
2010. gada 01. oktobrī BMC tika uzsākta ERAF projekta Jauns hepatīta B vīrusa infekcijas modelis un pretvīrusa līdzekļu izvērtēšanas tehnoloģija   īstenošana.  
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  
Projekta vienošanās Nr. 2010/0230/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/ 075
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.10.2010.-31.09.2013.)  
Projekta kopējais finansējums: 398240  LVL  
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. T. Kozlovska
Projekta īstenošanas vieta ir APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs,  BMC Projekta sadarbības partneri - „Cilmes šūnu tehnoloģijas” SIA un V/a “Latvijas Infektoloģijas centrs”
 
Projekta vispārīgais mērķis –  
radīt principiāli jaunu cilvēka Hepatīta B vīrusa (HBV) infekcijas modeli un pretvīrusa terapijas izvērtēšanas tehnoloģiju.
 
Projekta specifiskais mērķis –  
cilvēka cilmes šūnu hepatogēna diferenciācija un jauna HBV infekcijas modeļa izstrāde uz diferencēto hepatocītu un/vai to priekšteču bāzes.
 
Pamatojoties uz projekta mērķi, izstrādātās tehnoloģijas izmantošana attiecas gan uz HBV infekcijas profilaksi, gan terapijas uzlabošanu, kas tiks veikta citu pētījumu ietvaros.
 
Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes:
1. Pētniecība:
     1.1. Rūpnieciskais pētījums:
          1.1.1. HBV infekcijas metožu izstrāde aktīvai kontrolei.
          1.1.2. HBV jutīgas in vitro sistēmas izveides pilnveidošana;
          1.1.3. HBV jutības parametru eksperimentālas noteikšanas metodoloģijas izstrāde.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana  
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana - patentpieteikums
 
Projekta rezultātā –  
tiks izveidota jauna aknu patoloģiju ārstniecības kontroles tehnoloģija, kas uzlabos ārstnieciskās terapijas izstrādi un izvēli, būs izmaksu efektīva un pietuvināta indivīdam.
______________________________________
Līdz 31.08.2011:
Aktivitāte Nr.1.1. No pacientu asins sēruma HBV iegūšanu un 5 paraugu atlasi pētījumiem  

Šajā atskaites periodā no desmit vīrushepatīta B pacientu (diagnoze apstiprināta, nosakot HBV antigēnus asinīs) asins serumiem tika izolēta hepatīta B vīrusa (HBV) DNS un ar polimerāzes ķēdes reakcijas (PCR) palīdzību veikta genotipēšana, kā arī noskaidrota DNS primārā struktūra (tajā skaitā konstatētas mutācijas) būtiskākajās HBV genoma pozīcijās (preS/S gēns, preC/C gēns). Pacienta serumā arī noteikts vīrusa titrs. Tālākajam darbam tika atlasīti pieci HBV paraugi: 1) A genotipa vīruss ar konservatīvu genomu, vīrusslodze 3.2 E6 IU/ml; 2) D genotipa vīruss ar konservatīvu genomu, vīrusslodze 1.14 E6 IU/ml; 3) E genotipa vīruss ar konservatīvu genomu, vīrusslodze 2.0 E4 IU/ml; 4) D genotipa vīruss ar mutantu genomu (6 aminoskābju gara delēcija preS2 seruma albumīna saistības rajonā, vakcinācijas rezistenci izraisoša mutāciju S gēna kodētā proteīna 145.pozīcijā), vīrusslodze 1.11 E3; 5) D genotipa vīruss ar mutantu genomu (pretvīrusa līdzekļa lamivudīna rezistenci nosakoša mutācija HBV polimerāzes 204. pozīcijā), vīrusslodze 3.59 E7 IU/ml. Šie genomi tika izvēlēti tādēļ, lai novērtētu Latvijā cirkulējošu „savvaļas” HBV variantu īpašības, kā arī lai noskaidrotu klīniski potenciāli būtisku mutāciju ietekmi uz vīrusa funkcionalitāti.
 
Aktivitāte Nr.1.2. HBV ekspresijas noteikšanu
Šajā atskaites periodā aktivitāte netiek uzsākta.
 
Aktivitāte Nr.2.1. kontrolei HBV iegūšanu šūnu kultūrā (kHBV) un kHBV antigēnu ekspresijas noteikšanu
Šajā atskaites periodā tika iegūts kHBV vīruss no HepG2.2.15 HBV producējošas šūnu kultūras. Izmantojot antiHBs un antiHBe ELISA metodi tika noteikti HBV antigēni kHBV paraugā. Vīrusa titrs tika kvantificēts ar reāla laika PCR metodi.  
 
Aktivitāte Nr.2.2. alfavīrusa vadītas kHBV ekspresijas noteikšanu šūnu kultūrā
Šajā atskaites periodā tika sintezēts rekombinatais alfavīruss pSFV1/HBVpgRNA. Vīrusa aktivitāte tika pārbaudīta HepG2 šūnās.  
 
Aktivitāte Nr.2.3. Produkta pasāžas (Pn) izvēli
 
Šajā atskaites periodā Produktam 6 pasāžā tiek noteikta kHBV infekcijas iespējamība, par ko tiek gatavota publikācija. Tika novērots: HBV mRNS sintēze; HBV genomu cccDNS veidošanos; HBc antigēna kodola lokalizācija; HBs antigēnu sekrēcija.  
 
Aktivitāte Nr.2.4. HBV paraugu ekspresijas novērtēšanu Pn
Šajā atskaites periodā aktivitāte netiek uzsākta.
 
Aktivitāte Nr.2.5. HBV paraugu gēnu konstruktu veidošanu alfavīrusos
Šajā atskaites periodā aktivitāte netiek uzsākta.
 
Aktivitāte Nr.2.6. alfavīrusa vadītas HBV infekcijas spektra palielināšanu Pn
Šajā atskaites periodā aktivitāte netiek uzsākta.
 
Aktivitāte Nr.2.7. patentpieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu
Šajā atskaites periodā aktivitāte netiek uzsākta.
 
Aktivitāte Nr.3.1. mezenhimālo cilmes šūnu iegūšanu jauna Produkta izstrāde
Šajā atskaites periodā tika iegūti paraugi no 5 personām (katra parauga iesaldēšana 10 kriosalmiņos) tika noteikta paraugu atbilstība cilmes šūnām, pluripotences faktoru ekspresija. Tika izvēlēts viens Produkta kandidāts (cilmes šūnas, kuras spējīgas inficēties ar kHBV). Produkta kandidāts tika savairots un sasaldēts pasāžās 6 un 9, lai sekojoši izvēlētos Produkta optimālo pasāžu (Pn).
Aktivitāte Nr.3.2. Pn izstrādi nepieciešamā daudzumā HBV pētījumiem
Šajā atskaites periodā aktivitāte netiek uzsākta.
Back to top
 
« Last Edit: 20.09.2011 at 20:45:14 by LieNik »  
View Profile   IP Logged
LieNik
Group Leader
***
Posts: 11
Gender: female
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #8 - 18.08.2011 at 22:19:57
 


 
2011. gada 01. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta Vīrusveidīgo daļiņu nanotehnoloģija zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izstrādei  īstenošana.  
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  
Projekta vienošanās Nr. 2010/0314/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/ 052
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Kaspars Tārs
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši.
Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 491 810 lati.
Projekta īstenošanas vieta – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. Kā sadarbības partneri projektā ir paredzēti SIA „LabochemLV” un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
 
Viena no aktuālākajām problēmām mūsdienu medicīnas nanotehnoloģijās ir ārstniecisko un diagnostisko materiālu specifiska  transportēšana uz noteiktiem orgāniem, audiem un šūnu tipiem. Piemēram, pretvēža ķīmijterapijā pielietojamie preparāti bieži ir ļoti toksiski arī normālajām organisma šūnām. Problēmu būtu iespējams atrisināt, atbilstošos preparātus iepakojot nanokonteineros un selektīvi novirzot tieši uz audzēja šūnām.  
Viens no perspektīvākajiem nanokonteineru kandidātiem ir vīrusveidīgās daļiņas (Virus-like particles, VLP), kas pēc būtības ir tukši, genomu nesaturoši vīrusu apvalki. Vīrusi jau dabīgi spēj atpazīt noteiktus šūnu tipus un nogādāt uz tiem kravu – vīrusa genomu. Vīrusa genomu ir tehniski iespējams aizvietot ar vēlamajiem terapeitiskajiem vai diagnostiskajiem preparātiem – oligonukleotīdiem, proteīniem, metāla nanodaļiņām, u.c. Savukārt uz VLP virsmas ir iespējams eksponēt dažādas adreses - biomolekulas, kuras atpazīst noteiktus šūnu tipus. Adreses var būt monoklonālās antivielas vai tām līdzīgi mākslīgi veidoti nelieli proteīni (piem. afivielas, antikalīni, u.c.), kas atpazīst noteiktus biomarķierus, piemēram, tādus, kuri pārsvarā ir sastopami uz noteiktu audzēju šūnu virsmām.
Projekta gaitā tiek plānots izstrādāt tehnoloģijas materiālu pakošanai VLP un to transpotēšanai uz leikocītiem, hepatocītiem un audzēju šūnām.
 
 
Projekta vispārīgais mērķis – terapeitisko un diagnostisko nanomateriālu piegādes nodrošināšana noteiktiem orgāniem, audiem un šūnu tipiem.  
Projekta specifiskais mērķis – jaunas tehnoloģijas un produktu izstrāde specifiskai dažādu terapeitisko un diagnostisko nanomateriālu piegādei ar vīrusveidīgo daļiņu (VLP) palīdzību hepatocītiem, leikocītiem un dažādu audzēju šūnām.
 
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
1.Pētniecība:
     1.1. Rūpnieciskais pētījums  
Aktivitāte tiks īstenota ar mērķi izveidot jaunus produktus un izstrādāt jaunas tehnoloģijas zāļu un diagnostikas līdzekļu transportstruktūru izveidei uz VLP pamata.  
Pētniecības aktivitāte ietvers 5 pamatposmus: VLP iegūšanu, materiālu pakošanu VLP, VLP virsmas modifikāciju, VLP testēšanu un perspektīvāko VLP izvēli.
     1.2. Eksperimentālā izstrāde:
Rūpnieciskā pētījuma rezultātā iegūto perspektīvāko VLP iegūšanas tehnoloģiju mērogošanas protokolu izstrāde
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.
 
_________________________________________
 
Projekta ietvaros līdz 2011. gada 30. jūnijam ir paveikts sekojošais:
 
1. Izanalizēta bakteriofāga φCb5 genoma sekvence, rezultāti publicēti starptautiskā izdevumā:
          Kazaks A., Voronkova T., Rumnieks J., Dishlers A., Tars K. Genome Structure of Caulobacter Phage phiCb5. J Virol. (2011) 85: 4628-31.
2. Izstrādāta bakteriofāga φCb5 VLP in vitro izjaukšanas un salikšanas metodika;
3. Izstrādāta metode afivielas ZHER2:342 un peptīda DPAF ķīmiskai piesaistīšanai φCb5 fāga kapsīdām;
4. Testēta φCb5 VLP ar eksponēto ZHER2:342 piegāde šūnu līnijā ar ekspresētu HER2 receptoru.
 
Back to top
 
« Last Edit: 17.09.2011 at 19:57:23 by LieNik »  
View Profile   IP Logged
LieNik
Group Leader
***
Posts: 11
Gender: female
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #9 - 17.09.2011 at 19:57:07
 


 
2010. gada 1. oktobrī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta „Prognostiska imūnterapijas lietderīguma un efektivitātes testēšana: metodes izveide personalizētai imūnterapeitisko preparātu pielietošanai onkoloģijā” īstenošana.  
 
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  
Projekta vienošanās Nr. 2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/076
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.10.2010.-30.09.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 294938 LVL  
Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Dace Pjanova  
  
Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabota onkoloģisko pacientu imūnterapijas efektivitāte.
Projekta specifiskais mērķis ir personalizētas prognostiskas in vitro testēšanas metodes izveide imūnterapetisko preparātu lietošanas lietderīguma paredzēšanai pirms terapijas uzsākšanas.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
1. Pētniecība (rūpnieciskais pētījums):  
     1.1. preparātu ierosināto limfocītu sub-populāciju noteikšana,
     1.2. preparātu ierosināto limfocītu aktivitātes noteikšana,
     1.3. preparātu ierosināto limfocītu ekspansijas noteikšana atsevišķās sub-populācijās un to  
           aktivitātes noteikšana dažādās onkoloģisko pacientu grupās,
     1.4. Personalizētas prognostiskas imūnterapeitisko preparātu efekta in vitro testēšanas    
            metodikas izstrāde.  
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana  
 
Projekta rezultātā tiks izstrādāta personalizēta prognostiska imūnterapeitisko preparātu lietošanas lietderīguma un efektivitātes in vitro testēšanas metodika ar pielietojumu klīnikā onkoloģisko pacientu imūnterapijas prognozējamības paaugstināšanai un imūnterapijas efektivitātes palielināšanai, piemeklējot katram pacientam piemērotāko preparātu un devu. Projekta rezultātā tiks izstrādāts metodes detalizēts aprakts.
_______________________________
 
Projekta ietvaros līdz 2011. gada 31. augustam ir paveikts sekojošais:
 
Aktivitāte Nr.1. Pētniecība (rūpnieciskais pētījums)
Apakšaktivitāte Nr. 1.1. Preparātu ierosināto limfocītu sub-populāciju noteikšana

 
Trešajā atskaites periodā aktivitātes ietvaros:
1.      Veikta imūnmodulatoru citopātiskas devas noteikšana normālo fibroblastu šūnu kultūrā HS-68 (tā kā Larifāns limfocītu šūnu kultūrās nebija citopātisks pat lielās koncentrācijas (skat. pārskatu Nr.2), tika nolemts tā citopātisko devu noteikt citas izcelsmes normālās šūnās, konkrēti fibroblastos). Arī šūnu kultūrā HS-68 Larifāns nav citopātiks lielās koncentrācijās un rezultāti korelēja ar rezultātiem, kas iegūti limfocītu šūnu kultūrās,    
2.      Izveidota imūnhistoķīmijas metodika virsmas marķieru analīzei, kas ļauj vienlaicīgi iekrāsot vairākus marķierus,
3.      Izveidots makross automātiskai attēlu salikšanai no vairākām bildēm.      
 
Apakšaktivitāte Nr. 1.2. Preparātu ierosināto limfocītu aktivitātes noteikšana
 
Trešajā atskaites periodā aktivitātes ietvaros:
1. tā kā Larifāns neizraisa citopātisko efektu pat lielās koncentrācijās, tad optimālās    koncentrācijas noteikšanai izvēlēts ELISA tests, kurā noteiksim to Larifāna koncentrāciju, kas izsauc vislielāko IFN-γ veidošanas (ir zināms, ka Larifānam jāinducē IFN--γ sintēze).    
 
Apakšaktivitāte Nr. 1.3. Preparātu ierosināto limfocītu ekspansijas noteikšana atsevišķās sub-populācijās un to aktivitātes noteikšana dažādās onkoloģisko pacientu grupās
 
Trešajā atskaites periodā aktivitātes ietvaros:  
1. turpināta arhīva materiāla un anketu apkopošana par slimības gaitu un fenotipu, kā modeli izmantojot ādas ļaundabīgo melanomu, ar mērķi atlasīt tos parametrus, kas attiecīgi būtu saistāmi ar labvēlīgāku vai mazāk labvēlīgu iznākumu, lai testētu imūnpreparātu iedarbību atlasītajās grupās. Lai varētu veikt automātisko filtrēšanu, uzsāktu datu homogenizēšana.  
 
 
Back to top
 
« Last Edit: 20.09.2011 at 20:41:00 by LieNik »  
View Profile   IP Logged
LieNik
Group Leader
***
Posts: 11
Gender: female
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #10 - 20.09.2011 at 20:13:10
 


 
2010. gada 1. oktobrī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta „Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde” īstenošana.  
 
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  
Projekta vienošanās Nr. 2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/048
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.10.2010.-30.09.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 450000 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Andris Dišlers
 
Projekta vispārīgais mērķis: Hepatīta B profilakse un terapija ar jaunas universālas hepatīta B vīrusa rekombinantās vakcīnas palīdzību.  
 
Projekta specifiskais mērķis: Izstrādāt hepatīta B universālas vakcīnas prototipu uz HBV kor-antigēna HBcAg un vīrusa preS daļas bāzes, kā arī tehnoloģiju augstas tīrības rekombinantā HBcAg-preS proteīna veidoto vīrusveidīgo daļiņu iegūšanai.
 
Projekts veltīts jauna tipa hepatīta B vakcīnas izstrādnei, jo pasaulē, tajā skaitā Latvijā, ir nobriedusi nepieciešamību pēc jaunas efektīgākas hepatīta B vakcīnas. Esošās vakcīnas 24 gadu laikā ir izsmēlušas savas iespējas, tām piemīt vairāki būtiski trūkumi - .relatīvi zema imunogenitāte un ierobežots pielietojums – tās ir profilaktiskas vakcīnas, kuras nav lietojamas hronisko hepatīta B slimnieku un HBV nēsātāju gadījumos. Projektā tiek izvirzīta jauna tipa vakcīnas koncepcija, kas balstās uz divu visimunogēnāko HBV proteīnu - HBcAg un preS1 apvienojumu augsti imunogēnu vīrusveidīgo daļiņu formā, kamēr esošās vakcīnas ir veidotas uz HBsAg proteīna bāzes, kuram ir ierobežota imunogenitāte.    
Jaunās vakcīnas prototipam jānodrošina:  
     1. ievērojami augstāka vakcīnas imunogenitāte, salīdzinot ar esošajām HBV vakcīnām,  
     2. vakcīnas efektivitāte mutantu HBV variantu gadījumos,  
     3. vakcīnas universālais raksturs – tai jābūt ar pielietojumu kā profilaktiskai vakcinācijai, ietverot personu grupas, uz kurām esošās vakcīnas bija neefektīvas, tā arī hronisko HBV slimniekus un HBV nēsātāju ārstēšanai.
Risinot uzstādītos uzdevumus, projekta ietvaros tiks veikts pētnieciskais darbs divos etapos:  
     1. izpētes etaps - vakcīnas koncepcijas realizācija un jaunā produkta testēšana,  
     2. tehnoloģiskais etaps – rūpnieciski lietojama himēro vīrusveidīgo daļiņu producenta izveide, producenta kultivēšanas tehnoloģijas atstrāde un vīrusveidīgo daļiņu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde.
Back to top
 
 
View Profile   IP Logged
LieNik
Group Leader
***
Posts: 11
Gender: female
Re: ES struktūrfondu projekti
Reply #11 - 20.09.2011 at 20:26:09
 


 
2010. gada 1. oktobrī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta „Jauna tipa terapeitisko anti-HCV individualizēto vakcīnu prototipu izstrādāšana” īstenošana.  
 
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros  
Projekta vienošanās Nr. 2010/0233/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/164
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.10.2010.-30.09.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 266419 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Irina Sominska
Kā sadarbības partneris - Valsts aģentūra “Latvijas Infektoloģijas centrs”  
 
Projekta vispārīgais mērķis – HCV hronisko pacientu ārstēšanas efektivitātes paaugstināšana.
Projekta specifiskais mērķis – jauna tipa individuālo terapeitisko vakcīnu prototipu izstrāde un universālas laboratorijas tehnoloģijas izstrāde šādā tipa vakcīnas ražošanai.
 
Mūsu projekts paredz anti-HCV individuālas terapeitiskas vakcīnas prototipa izstrādi. Idejas pamatā ir vīrusa strukturālās daļas mainīgo un nestrukturālās daļas konservatīvo rajonu kombinācija. Šāda tipa vakcīna varētu būt efektīva hroniskas infekcijas gadījumā.
Vakcīnas prototipa proteīna daļa sastāv no vīrusa apvalkproteīna E2 augsti mainīgās daļas (hipervariablais reģions, HVR1). HVR1 sekvence tiks izvēlēta individuāli, izmantojot attiecīgā pacienta serumā esošo HCV genoma materiālu.  
Vakcīnas protoptipa DNS komponentei tiks izmantotas augsti konservatīvo nestrukturālo proteīnu NS3/4a CTL un T-helperu epitopus. Kā alternatīvs variants var tikt izmantota plazmīda, kas satur pilnu NS3/4a proteīnus kodējošu sekvenci. NS3/4a sekvence tiks konstruēta pēc konsensus principa, kombinējot Latvijā izplatītāko 1b subtipa HCV izolātu sekvences.
Tieši HVR1 rajona augstā mainība, no mūsu viedokļa, rada nepieciešamību veidot personalizētās jeb individuālās vakcīnas, kas būtu efektīgas pret konkrētā slimnieka hepatīta C vīrusu. Nosakot šī konkrētā vīrusa attiecīgo HVR1 rajona sekvenci, var veidot vakcīnu modeļus, kuros paredzēta šīs sekvences ekspresija un spēja izsaukt konkrēto vīrusu neitralizējošu antivielu veidošanos. Pētījumos ar šimpanzēm tika parādīts, ka HVR1 rajons satur vīrusu neitralizējošus epitopus (17-22). Nesen tika demonstrēta saistība starp akūtās virēmijas samazināšanos un HCV pseidovīrusus neitralizējošu antivielu līmeni (23,24). Retos gadījumos spontāna hroniskās infekcijas pārvarēšana ir saistīta ar augstiem anti-E2 antivielu titriem, kuras spēj bloķēt vīrusa mijiedarbību ar svarīgu receptora komponenti (25; 26). Antivielu aizsarglomu apstiprina fakts, ka ievērojami smagāka slimības hroniskā gaita tiek novērota hipogammaglobulinēmijas pacientiem (25, 27). Šimpanzu inficēšanos ar HCV ir izdevies pilnīgi novērst, ievadot tām pēc inokulācijas trušu anti-HCV antiserumus (21; 28).
NS3/4a proteīnam, vienam no konservatīvākajiem dažādos HCV genotipos, piemīt serīna proteāzes un helikāzes aktivitāte (29). Proteīna NS3 rajons satur CD4+ T-helperu epitopus un vairākus CTL epitopus. Šūnu imūnā atbildes pret NS3/4a proteīnu ātrums un intensitāte nosaka organisma atbrīvošanas no HCV infekcijas (30, 31). Līdz ar to, NS3/4a var kalpot kā būtiska HCV vakcīnas kandidāta komponente. Nesen DNS vakcīnas veidā ir tikusi demonstrēta NS3/4a augstā imunogenitāte kā pelēs, tā arī ar HCV inficētajos cilvēkos (32).  
Kā vispiemērotāko VLP vektoru, mēs plānojam izmantot rekombinanto HBc, kurš tiek ekspresēts E.coli sistēmā un spēj tajā veidot VLP ar augstu efektivitāti (8). Uz šo VLP bāzes šajā projektā tiks veidotas himerās HVR1 saturošas rekombinanto proteīnu konstrukcijas, kas nodrošinās tajās ieslēgto heterologo proteīnu fragmentu imunogentitāti, pateicoties VLP molekulārajai organizācijai un tām piemītošai augstai imunogenitātei per se. Rekombinantais HBc kā heterologu sekvenču nesējproteīns, efektīvi aktivē T-helperiem 1 līdzīgo -IFN atbildi (33). Izmantojot BMC Proteīnu inženierijas pieredzi himēro VLP konstruēšanā, ir iespējams konstruēt universālu vektoru kopu, kas ļaus veikt vakcīnu modeļu dizainu un prototipu izstrādni, rekombinanto VLP sastāvā ieslēdzot noteiktu proteīnu izvēlētās mērķsekvences tādā veidā, lai netraucētu nesējproteīna HBc pašsavākšanās spēju.  
CTL atbildes aktivācijai visefektīvākā ir ģenētiskā imunizācija ar DNS, kur ir iekļauts HBc gēns (34). NS3/4a epitopus ir paredzēts klonēt HBc gēna 3’galā.  
Būtiski ir arī tas, ka mums ir iespējas veikt pilnu pētījumu ciklu, kas ietver vakcīnu kandidātu dizainu, modelēšanu, variantu konstruēšanu un to strukturāli funkcionālu izpēti. Tehnoloģijas izstrādne paredz himēro VLP ekspresijas optimizāciju, to iegūšanas cikla izveidošanu, izmantojot pašas jaunākās proteīnu attīrīšanas metodes. Laboratorijas aprīkojums pilnībā nodrošina GLP (good laboratory practice) apstākļus.
______________________________
Paveiktais līdz 31.08.2011.:
 
Pētniecības aktivitāte  Nr.1.  Proteīnu un DNS vakcīnu komponentu iegūšana un raksturošana.  

Proteīnu vakcīnu komponentu iegūšanai tika izveidoti rekombinanto prokariotisko ekspresijas konstrukciju varianti uz modificēta cilvēka hepatīta B vīrusa kora antigēna (HBc) platformas. No literatūras datiem tika atlasītas hepatīta C vīrusa (HCV) HVR1 sekvences ar augsto  krustreaktivitātes potenciālu. Paralēli no atlasīto HCV pacientu serumu paraugiem tika amplificēti, ieklonēti un nosekveneti HCV genoma HVR1 reģioni. Iegūtas sekvences tika ieklonētas  atbilstošajos HBcAg vektoros. Iegūtas konstrukcijas tika ekspresētās E.coli šūnās pielietojot dažādas kultivēšanas kondīcijas. Nosakot HBc/HVR1 rekombinanto proteīnu saturu un struktūru iegūtajā biomasā tika izvelvētas labākas ekspresijas konstrukcijas un optimālie ekspresijas apstākļi.
Atlasītas vīrusveidīgo daļiņu veidojušas konstrukcijas tika ekspresetas E.coli šūnās, iegūstot biomasu ar augsto rekombinanto proteīnu saturu. Pielietojot dažādas bioķīmijas un fizikālas ķīmijas metodes tika izveidotas rekombinanto proteīnu attīrīšanas un glabāšanas shēmas, kas ļauj iegūt lielo daudzumu augstas tīrības pakāpes HBc/HVR1 vīrusveidīgas daļiņas. Pielietojot tas, tika iegūti HVR1 sekvenču saturošie rekombinantie proteīni imunizācijas eksperimentiem nepieciešamā kvalitātē un daudzumā.    
 Tika savākti dati par Latvijā cirkulējošiem HCV NS3/4a reģionu sekvencēm. Šīm nolūkam no atlasīto HCV pacientu serumu paraugiem tika amplificēti, ieklonēti un nosekveneti HCV genoma NS3/4a reģioni. No iegūtām sekvencēm tika izveidota konsensus  NS3/4a  proteīnu sekvence, kas ir raksturīga Latvijā cirkulējošiem 1b genotipa HCV vīrusiem. NS3/4a  nukleotīdu konsensus sekvence tika optimizēta ekspresijai pelēs un cilvēka šūnu kultūrās.
 
Pētniecības Aktivitāte Nr.2. Dzīvnieku imunizācija.
Tika uzsakti peļu imunizācijas eksperimenti izmantojot himeras HBc/HVR1 vīrusveidīgas daļiņas.
Back to top
 
 
View Profile   IP Logged
Pages: 1