25.01.2021 at 12:40:55    

 Welcome, Guest. Please Login.
Pages: 1
ERAF (Read 3318 times)
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
ERAF
31.03.2011 at 00:53:13
 


 
2011. gada 3. janvārī BMC tika uzsākta ERAF 2.1.1.1. aktivitātes projekta „Uz autoantivielu noteikšanu balstītu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un prognostikas testu izstrāde” īstenošana.
 
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 2010/0231/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/044
Projekts tiek īstenots 36 mēnešu laikā, sākot no 2011. gada 3. janvāra.
Projekta kopējais finansējums: 367 428 LVL
Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. Aija Linē
 
Kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir, izmantojot modernas molekulārās bioloģijas metodes, izstrādāt un validēt principiāli jaunu ļaundabīgo audzēju diagnostikas un/vai prognostikas testu, kas dod iespēju atklāt audzējus agrīnā stadijā un prognozēt slimības gaitu, tādējādi sekmējot zinātnes un ražošanas integrāciju un dodot ieguldījumu sabiedrības veselības aprūpes uzlabošanā un tautsaimniecības attīstībā.  
Projekta specifiskais mērķis ir identificēt autoantivielu biomarķieru paneļus, kas ir izmantojami kuņģa un prostatas vēža diagnostiskā un/vai prognostikā, uz to bāzes izstrādāt multipleksu seroloģisko testu prototipus un tos testēt, lai noskaidrotu to tehniskos un diagnostiskos rādītājus (technical and diagnostic performance).
Projekta ietvaros īstenotais pētījums ir starpdisciplinārs – tas ietver bioloģijas, medicīnas un datorzinātnes nozares un atbilst MK noteikumu Nr. 752 punktā 4.2.4. noteiktajam prioritārajam zinātnes virzienam – sabiedrības veselība.  
Projekts atbilst ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta kritērijiem, jo projektu īsteno zinātniska institūcija, kas atbilst MK noteikumu Nr. 752 3.1.1. apakšpunktā sniegtajai definīcijai, intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no tās pamatdarbības, tiek nodotas publiskā valdījumā un tiks nodrošināta projekta rezultātu publiska pieejamība.  
Lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu, paredzēts īstenot šādas aktivitātes:
1. Pētniecība:
1.1. Rūpnieciskais pētījums – izpētes darbs, kura mērķis ir identificēt unikālu audzēju antigēnu kombināciju, ar kuras palīdzību iespējams noteikt autoantivielu kā diagnostisku/prognostisku biomarķieru klātbūtni serumā, un novērtēt to diagnostisko nozīmi, un ietver sekojošus uzdevumus:
1.1.1. Seruma paraugu un klīniskās informācijas biobankas izveidošana;
1.1.2. Kuņģa vēža diagnostikas biomarķieru paneļa izveidošana;
1.1.3. Prostatas vēža diagnostikas un/vai prognostikas biomarķieru paneļa izveidošana.
1.2. Eksperimentālā izstrāde, kuras mērķis ir noskaidrot piemērotāko tehnoloģisko risinājumu klīnikā pielietojamu vēža diagnostikas un/vai prognostikas testu izstrādei,  izgatavot testu prototipus un tos testēt, un ietver sekojošus uzdevumus:
1.2.1. Rekombinanto proteīnu mikročipu un Luminex xMAP mikrosfēru tehnoloģiju piemērotības izvērtēšana multipleksa seroloģiska testa izstrādei;
1.2.2. Multipleksu seroloģisko testu prototipu izstrāde un testēšana.
2. Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana.
3. Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.  
Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, 36 mēnešu laikā, sākot ar 2011. gada 3. janvāri. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas ir 367 428 lati, no kā 339 870 latus sastāda ERAF finansējums.
 


 
Projekta īstenošanas pirmajā pusgadā ir veiktas sekojošas aktivitātes:  
  •  Iesākts darbs pie kuņģa un prostatas vēža pacientu seruma paraugu biobankas un klīniskās informācijas datubāzes veidošanas – ir izstrādāta klīniskās informācijas anketa un sistēma paraugu vākšanai, pacientu iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji, un pētījumā iesaistīti vairāk kā 100 pacienti.  
  •  Analizējot iepriekš iegūtos autoantivielu profilus, kā arī fāga displeja vektoros klonējot zināmus audzēju antigēnus (BIRC5, MAGEA3, TYR, SPAG u.c.), izveidots 169 kuņģa vēža antigēnu panelis un tas sagatavots rekombinanto fāgu mikročipu izgatavošanai (rekombinanto fāgu panelis ir amplificēts, veiktas PCR-balstītas kvalitātes kontroles tā tīrības novērtēšanai un alikvotēts replikācijas platēs).  
  •  Optimizēta metodika rekombinanto fāgu mikročipu printēšanai un izgatavoti mikročipi 600 seruma paraugu testēšanai;  
  •  Izstrādāts tehniskais protokols rekombinanto proteīnu mikročipu un Luminex xMAP mikrosfēru tehnoloģiju salīdzināšanai, izvēlēti modeļantigēni un iesākts darbs pie Halo-Tag hibrīdo proteīnu produkcijas.
Back to top
 
« Last Edit: 13.07.2011 at 22:38:56 by YaBB Administrator »  

The Administrator.
View Profile   IP Logged
Pages: 1