06.08.2020 at 15:16:56    

 Welcome, Guest. Please Login.
Pages: 1
ERAF (Read 3845 times)
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
ERAF
31.03.2011 at 00:53:13
 


 
2011. gada 1. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta „Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē” īstenošana.
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 409 860,00 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Jānis Kloviņš
 
Projekta vispārīgais mērķis - Ieviest dislipidēmijas un sirds slimību ģenētiskā riska noteikšanu Latvijā, uzlabot sirds slimību profilaksi un ārstēšanu, palielināt Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un samazināt mirstību, palielināt biofarmācijas uzņēmumu konkurētspēju un farmācijas produktu eksporta pieaugumu Latvijā.
Projekta specifiskais mērķis - Izstrādāt inovatīvas dilsipidēmijas ģenētiskās diagnostikas metodes un tehnoloģijas, noskaidrot optimālos ģenētisko marķieru paneļus sirds slimību riska novēršanai, izstrādāt diagnostikas testu komplektu prototipus komerciālai izmantošanai, ieviest dislipidēmijas ģenētiskās diagnostikas pakalpojumu Latvijā un izstrādāt profilakses un terapijas pasākumu algoritmus.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
  • Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija;
  • Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde;
  • Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/ terapijas algoritma izstrāde;
  • Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipa izstrāde.
  • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
  • Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

 
Uz doto brīdi tiek apkopota publikācijās un datubāzēs pieejamā informācija par nozīmīgākajiem kandidātgēniem un to mutācijām/polimorfismiem, kas ietekmē lipīdu metabolisma regulāciju. Šajos pētījumos īpaša uzmanība tiek pievērsta CELSR2, FADS2, FADS3, HMGCR, ABCG5, DNAH11, NCAN, TRIB1, DOCK7, 11q23.3 lokusiem, kas daudzās populācijās uzrādījuši būtiski izmainītus lipīdu koncentrāciju profilus. Paralēli tiek arī veikti pirmo visplašāk aprakstīto ar dislipidēmiju saistīto polimorfismu genotipēšana Latvijas populācijā. Šajā periodā arī notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Karolinskas universitāti Stokholmā, Zviedrijā.
 


Turpinoties projektam no valsts iedzīvotāju genoma datubāzes tiek atlasīta tālākajiem pētījumiem nepieciešamā dažādu lipīdu metabolisma slimību pacientu paraugkopa, kā arī tiek atlasīta līdzvērtīga kontroles – (ar lipīdu metabolisma slimībām nesirgstošu) personu paraugkopa. Abas paraugkopas izmēģinājuma kārtā tiks skrīnētas ar jaunizveidoto pirmo dislipidēmijas ģenētiskās diagnostikas paneļa prototipu. Pēc iegūto rezultātu analīzes un validēšanas paneļa prototipa polimorfismu sastāvs tiks optimizēts, aizstājot Latvijas populācijā retus zema efekta polimorfismus ar citiem biežākiem un potenciāli ietekmīgākiem polimorfismiem. Paralēli šiem darbiem turpinās jaunu - Latvijas populācijā izplatītu ar dažādām lipīdu metabolisma slimībām saistītu polimorfismu meklējumi.
Back to top
 
« Last Edit: 27.06.2011 at 12:37:35 by YaBB Administrator »  

The Administrator.
View Profile   IP Logged
Pages: 1