26.10.2021 at 01:07:46    

 Welcome, Guest. Please Login.
09.02.2010 at 10:14:18
Id number
Identifikācijas nr.
286
date
Izsludināts mājas lapā
09.02.2010 at 10:14:18
Type of purchase
Iepirkuma veids
Building/Būvniecība
description
Iepirkuma priekšmets
Pasažieru lifta modernizācija (sk. papildus informāciju)
price
Paredzamā līgumcena, bez PVN
līdz 19 999,99 Ls
Contractor
Līguma izpildītajs
iepirkums atcelts
date
Lēmuma pieņemšanas datums
12.02.2010
Contacts
Kontaktpersona
Svetlana Kazmerika, svetlana@biomed.lu.lv
additional info
Specifikācija
1. Iepirkuma priekšmets un apjoms: pasažieru lifta modernizācija Rīgā, Rātsupītes ielā 1 atbilstoši šādām tehniskām specifikācijām:
2. Lifta modernizācija tiek dalīta sekojošos posmos:
2.1. Celšanas mehānisma nomaiņa. Celšanas mehānismam jānodrošina vilktspēja ar kabīnes masas rezervi līdz 250 kg, kam jābūt apliecinātam ar pievienotu aprēķinu
2.2. Vadības stacijas, pogaparātu un el. instalācijas nomaiņa.
2.3. Kabīnes kupejas nomaiņa.
2.4. Šahtas un kabīnes durvju, durvju piedziņas mehānisma nomaiņa.

3. Lifta tehniskie dati:
Ražotājvalsts, ražotājs: Krievija, Maskavas eksperimentālā liftu būves rūpnīca
Lifta nosaukums, tips, ražošans numurs, izgatavošanas gads: Pasažieru lifts, Nr. 6354 MO, 1982. g.
Lifta raksturojums:
Tips un modelis: trošu
Izmantošanas veids: pasažieru lifts
Lifta nominālā celtspēja: 320 kg
Lifta nominālais ātrums: 1.0 m/s
Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: - m/s
Maksimālais lifta izmantošanas ilgums diennaktī: 18 stundas
Maksimālais lifta ieslēgšanas reižu skaits stundā: 120
Lifta šahtas atrašanās vieta: ēkas iekšpusē
Apkalpojamo stāvu skaits: 5
Kabīnes masa: 710 kg
Kabīnes celšanas augstums: 16.8 m
Šahtas konstrukcijas materiāls: ķieģeļu sienas
Kabīnes grīdas konstrukcija: kustīga ar zemgrīdas kontaktu
Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips: divvērtņu, ar mehānisku piedziņu
Automātisko slēdzeņu skaits katras šahtas durvju vērtnei: 1
Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: ir
Celšanas mehānisma atrašanas vieta: augšā virs šahtas

4. Iepirkuma nosacījumi:
1) Katrs lifta modernizācijas posms tiek apmaksāts atsevišķi sekojošajā veidā: 20% - priekšapmaksa; 80% - apmaksa pēc attiecīga posma pabeigšanas un darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas.
2) Viena posma modernizācijas darbu izpildes laiks: 1-2 nedēļas
3) Materiālu piegādes laiks katram modernizācijas posmam: 7-8 nedēļas
4) Izpildītājs nodrošina visus darba drošības noteikumus
5) Garantija darbiem un materiāliem - ne mazāk, kā 2 gadi.
6) Modernizētam liftam is jāatbilst CE prasībām;
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība: Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskā
piedāvājuma formai un finanšu piedāvājuma formai.
6.Piedāvājumi jāiesniedz Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram līdz 2010. gada 25. februārim plkst. 15:00. Piedāvājumus iesniegt aizzīmogotā aploksnē ar norādi uz attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru un pretendenta nosaukumu. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nevarētu atdalīt. Piedāvājumu atvēršana notiks 2010. gada 25. februārī plkst. 15:00. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst šim nolikumam.
7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā cena un atbilstība tehniskajai specifikācijai.

8. Piedāvājumam jāpievieno:

• Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
• Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Komercreģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
• Rakstisks pieteikums, kas satur īsas ziņas par pretendentu un piedāvājumu, kuru paraksta pretendents;
• Finanšu piedāvājums;
• Tāme par visiem norādītājiem darbu apjomiem, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un citas izmaksas;
• Rakstisks apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas „Publiskā iepirkuma likuma” neviens 39. pantā norādītais nosacījums ;
• Sertifikāts atbilstošo darbu veikšanai;
• Celšanas mehānisma aprēķins atbilstoši EN 81 prasībām. Celšanas mehānismam jānodrošina vilktspēja ar kabīnes masas rezervi līdz 250 kg, kam jābūt apliecinātam ar pievienotu aprēķinu;
• Civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija;
 
(Read 2965 times)