26.10.2021 at 01:17:57    

 Welcome, Guest. Please Login.
24.02.2010 at 10:48:54
Id number
Identifikācijas nr.
287
date
Izsludināts mājas lapā
24.02.2010 at 10:48:54
Type of purchase
Iepirkuma veids
Building/Būvniecība
description
Iepirkuma priekšmets
Pasažieru lifta nomaiņa (sk. specifikāciju)
price
Paredzamā līgumcena, bez PVN
līdz 19 999,99 Ls
price
Līgumcena, bez PVN
14400,00 LVL
Contractor
Līguma izpildītajs
Latvijas Lifts-Šindlers A/S
date
Lēmuma pieņemšanas datums
22.03.2010
Contacts
Kontaktpersona
Svetlana Kazmerika, svetlana@biomed.lu.lv
additional info
Specifikācija
1. Iepirkuma priekšmets un apjoms: pasažieru lifta iegāde un uzstādīšana Rīgā, Rātsupītes ielā 1 atbilstoši šādam tehniskām specifikācijām

2. Vecā lifta tehniskie dati:
Ražotājvalsts, ražotājs: Krievija, Maskavas eksperimentālā liftu būves rūpnīca
Lifta nosaukums, tips, ražošanas numurs, izgatavošanas gads: Pasažieru lifts, Nr. 6354 MO, 1982. g.
Lifta raksturojums:
Tips un modelis: trošu
Izmantošanas veids: pasažieru lifts
Lifta nominālā celtspēja: 320 kg
Lifta nominālais ātrums: 1.0 m/s
Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: - m/s
Maksimālais lifta izmantošanas ilgums diennaktī: 18 stundas
Maksimālais lifta ieslēgšanas reižu skaits stundā: 120
Lifta šahtas atrašanās vieta: ēkas iekšpusē
Apkalpojamo stāvu skaits: 5
Kabīnes masa: 710 kg
Kabīnes celšanas augstums: 16.8 m
Šahtas konstrukcijas materiāls: ķieģeļu sienas
Kabīnes grīdas konstrukcija: kustīga ar zemgrīdas kontaktu
Šahtas un kabīnes durvju konstrukcija un to piedziņas tips: divvērtņu, ar mehānisku piedziņu
Automātisko slēdzeņu skaits katras šahtas durvju vērtnei: 1
Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: ir
Celšanas mehānisma atrašanas vieta: augšā virs šahtas
3. Iepirkuma nosacījumi:
1) Lifta montāžas laiks – 3 mēneši.
2) Materiālu piegādes laiks: 3 mēneši
3) Pēc līguma noslēgšanas tiek veikta 20% - priekšapmaksa; 80% - apmaksa pēc pabeigšanas un darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas.
4) Izpildītājs nodrošina visus darba drošības noteikumus
5) Garantija darbiem un materiāliem - ne mazāk kā 2 gadi
6) Liftam ir jāatbilst CE prasībām
7) Ir jāveic starpsienas montāža lifta šahtā atbilstoši pielietojamiem standartiem, jo blakus atrodas kravas lifts.
8) Celšanas mehānismu aprīkot ar trošu piedziņu un izvietot esošā lifta mašīntelpā.
9) Vecā lifta durvju ailes izmērus saglabāt.
4. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība: Piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskā
piedāvājuma formai un finanšu piedāvājuma formai.
5.Piedāvājumi jāiesniedz Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram līdz 2010. gada 12. martam plkst. 15:00. Piedāvājumus iesniegt aizzīmogotā aploksnē ar norādi uz attiecīgā iepirkuma identifikācijas numuru un pretendenta nosaukumu. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai tos nevarētu atdalīt. Piedāvājumu atvēršana notiks 2010. gada 12. martā plkst. 15:00. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst šim nolikumam.
6.Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā cena un atbilstība tehniskajai specifikācijai.

7. Piedāvājumam jāpievieno:

• Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
• Rakstisks pieteikums, kas satur īsas ziņas par pretendentu un piedāvājumu, kuru paraksta pretendents;
• Finanšu piedāvājums;
• Tāme par visiem norādītājiem darbu apjomiem, iekļaujot visus nepieciešamos materiālus un citas izmaksas;
• Rakstisks apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas „Publiskā iepirkuma likuma” neviens 39. pantā norādītais nosacījums ;
• Sertifikāts atbilstošo darbu veikšanai;
• Modernizētam liftam ir jāatbilst CE prasībām;
• Civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija;
• 5 rekomendācijas vēstules par iepriekš uzstādītiem liftiem.
 
(Read 3061 times)